Andre fiskearter

Andre fiskearter omfatter produksjon av andre fiskearter enn laks, regnbueørret og ørret. I gruppen inngår fiskearter som er rent marine, rent ferskvannslevende, anadrome og katadrome. Eksempel på arter som inngår i denne produksjonsgruppen er kveite, røye, torsk, rognkjeks, berggylt etc.

Oppdatert: 30.01.2020