Skjul søk

J-30-2020: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020

Erstatter: J-20-2020

Erstattet av: J-45-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.03.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. mars 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47 og forskrift 24. februar 2020 nr. 174 om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020 § 9. 

  I forskrift 24. februar 2020 nr. 174 om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020 gjøres følgende endring:

  § 6 annet og tredje ledd (nye) skal lyde:

  Fangst i Vesterisen må avsluttes 30.juni.

  Det kan drives fangst i Russlands økonomiske sone fra og med 1. mars til og med 31. mai. 

  II

  Forskriften trer ikraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»

   

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020  

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. februar  2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.

  Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

  Med Østisen forstås områdene øst for 20 grader øst i Russlands økonomiske sone.

  § 2 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i Vesterisen og Østisen i 2020.

  § 3 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å fange sel fange inntil 11 548 grønlandssel i Vesterisen og 7000 grønlandssel i Østisen.

  § 4 Definisjoner

  Med selunge forstås sel som er yngre enn ett år gamle. Dyr som er eldre anses som voksne. En unge av grønlandssel anses som diende før 10. april.

   § 5 Fangstforbud

  Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen og Østisen.

  Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen.

  § 6 Fangstperiode

  Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Vesterisen før 10. april. Fra 1. april er det likevel tillatt å drive fangst av ett år og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene.

  Fangst i Vesterisen må avsluttes 30. juni.

  Det kan drives fangst i Russlands økonomiske sone fra og med 1. mars til og med 31. mai.

  § 7 Rapportering

  Uten hinder av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2, skal fartøy som deltar i selfangst føre papirdagbok utstedt av Fiskeridirektoratet.

  § 8 Kontroll og observasjon

  Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst skal ha inspektør om bord under hele fangsten.

  Fartøyene kan pålegges å ha med observatør under fangsten.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten. 

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. 

  § 11 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ””””””””””””””””””””””””””””

  Publisert: 04.03.2020