Skjul søk

J-146-2002: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2002.

Erstatter: J-81-2002

Erstattet av: J-184-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.07.2002

Gyldig til: 31.12.2002

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2002.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 9. juli 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 1, 4 og 5, bestemt:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2001 om regulering av fisket etter makrell i 2002 gjøres følgende endringer:

  § 18 Gruppekvote (endret), skal lyde:

  Fartøy i kystfartøygruppen kan fiske og levere inntil 33.788 tonn.

  Fartøy under 21,35 meter som fisker med not og som har adgang til å delta i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2002 for fartøy mellom 13 og 21,35 meter, § 1, og Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde i 2002, § 1, kan fiske og levere innenfor en kvote på 21.637 tonn makrell. Innenfor gruppekvoten på 21.637 tonn kan notfartøy over 13 meter fiske innenfor en delgruppekvote på 16.660 tonn. Notfartøy under 13 meter kan delta innenfor en delgruppekvote på 4.977 tonn.

  Fartøy under 21,35 meter som fisker med garn/snøre og som har adgang til å delta i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2002 for fartøy mellom 13 og 21,35 meter, § 2, og Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde i 2002, § 4, kan fiske og levere innenfor en kvote på 11.651 tonn makrell.

  Fartøy under 13 meter største lengde med adgang til å delta i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde i 2002, §§ 2 og 5, kan fiske og levere innenfor en avsetning på 500 tonn makrell.

  § 19 Maksimalkvoter (endret), skal lyde:

  Fartøy med adgang til å delta i henhold til § 18 annet ledd (not) kan fiske og levere følgende kvanta makrell:

  Fartøylengde:

  Maksimalkvote:

  Garantert kvantum:

   

   

   

  0 – 9,99 meter

  50 tonn

  5 tonn

  10 – 12,99 meter

  63 tonn

   

  13 – 14,99 meter

  92 tonn

   

  15 – 17,99 meter

  134 tonn

   

  18 – 21,35 meter

  217 tonn

   

  Fartøy med adgang til å delta i henhold til § 18 tredje ledd (garn/snøre) kan fiske og levere følgende kvanta makrell:

  Fartøylengde:

  Maksimalkvote:

  Garantert kvantum:

   

   

   

  Under 10 meter

  50 tonn

  5 tonn

  På eller over 10 meter

  71 tonn

   

  Fartøy med begrenset adgang til å delta i henhold til § 18 fjerde ledd kan fiske og levere inntil 5 tonn.

  Det enkelte fartøys samlede fangst i 2002 kan ikke overstige den høyeste maksimalkvote fartøyet tildeles etter denne paragraf.

  Fangst tatt før 11. august går til fradrag i fartøyets samlede maksimalkvote for 2002.

  Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve maksimalkvotene dersom utviklingen i fisket gjør det nødvendig.

  § 20 (ny), skal lyde: Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging

  Fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell som blir forlenget eller skiftet ut med et større erstatningsfartøy etter 9. juli 1998 (skjæringsdato), oppnår ikke økning i fartøyets maksimalkvote.

  Fartøy under 13 meter største lengde med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell som blir forlenget eller skiftet ut med et større erstatningsfartøy etter 31. desember 2001 (skjæringsdato), oppnår ikke økning i fartøyets maksimalkvote.

  §§ 20 – 30 blir §§ 21 – 31

  II

  Denne forskrift trer i kraft 12. august 2002, og gjelder til og med 31. desember 2002.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2002

  Fiskeridepartementet har den 20. desember 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9,11 og 13 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

  KAPITTEL 1. FORBUD OG TOTALKVOTE M.V.

  § 1 Forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere makrell i 2002.

  § 2 Totalkvote og virkeområde

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske og levere totalt 182.637 tonn makrell på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift.

  Av totalkvoten kan 21.391 tonn fiskes i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62ºN og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum kan inntil 6.600 fiskes i færøysk sone.

  Av totalkvoten kan 161.246 tonn fiskes i Nordsjøen i ICES statistikkområde IVa. Av dette kvantum kan inntil 14.100 tonn fiskes i EU-sonen vest av 4°V i ICES statistikkområde VIa nord for 56°30`N, og i ICES statistikkområder VIId, VIIe, VIIf og VIIh.

  Fisket kan fortsette i området nord for 62°N utover 21.391 tonn med 100.000 tonn inntil maksimalt 121.391 tonn er beregnet oppfisket. Områdekvoten i tredje ledd reduseres da tilsvarende.

  § 3 Definisjoner

  Med ”fiske og levere” forstås i denne forskrift at vedkommende fartøy som har adgang til å delta, tar utseiling til feltet, fisker med eget redskap og fører selv fangsten til fiskemottaket. Levering omfatter både lossing og omsetning av fangsten med utstedelse av pliktig sluttseddel. For fartøy som ikke selv kan føre fangst, eller for fartøy som må låssette, skjer levering ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings-/kjøpefartøy. Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder bryggeseddel etter lagets bestemmelser.

  Med ”lasteromskapasitet” forstås i denne forskrift fartøyets samlede lasteromskapasitet regnet ut fra de rom og tanker som kan nyttes til føring av løsført fangst. Fryserom som også kan nyttes til løsført råstoff regnes med i fartøyets lasterom for løsført fangst. 10 hl svarer til 1 m³ lasteromsvolum etter denne forskrift.

  Med ”partråling” forstås i denne forskrift at fartøyene i partrållag må fiske med samme redskap, og å dra med inntil to wirer i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å benytte tråldører under partråling i henhold til denne forskrift.

  KAPITTEL 2. RINGNOTGRUPPEN

  § 4 Vilkår for deltakelse

  Følgende fartøy kan delta i fisket:

  a) Konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot, § 2.

  b) Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lasteromskapasitet på inntil 1.500 hl som har deltatt i makrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62°N i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001.

  c) Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lasteromskapasitet på inntil 1.500 hl som fikk adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av 1. juni 1992 nr. 425 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i notfisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001.

  Fartøy som nevnt i første ledd bokstav b eller c som før 13. februar 1998 har deltatt med lasteromskapasitet over 1.500 hl, kan likevel delta med sin tradisjonelle lasteromskapasitet.

  § 5 Gruppekvote

  Fartøy med ringnottillatelse som nevnt i § 4 første ledd bokstav a kan fiske og levere 131.279 tonn.

  Ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde som nevnt i § 4 første ledd bokstav b og c kan fiske inntil 11.726 tonn.

  § 6 Maksimalkvoter

  I perioden fra og med 1. januar til og med 11. august kan ringnotfartøy fiske makrell i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone som ligger nord for 62°N og i ICES statistikkområde IVa som i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone.

  Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske maksimalt inntil 550 tonn.

  Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde med adgang til å delta, kan fiske maksimalt inntil 400 tonn.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette totalkvote for fisket etter denne paragraf. Det enkelte fartøys fangst etter denne paragraf går til fradrag på den kvoten fartøyet totalt tildeles for 2002.

  § 7 Beregning av fartøykvoter

  Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvote etter 11. august med følgende basiskvoter:

  1.500 hl

  + 40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0-

  4.000 hl

   

  + 30 % av konsesjonskapasiteten fra

  4.000 -

  6.000 hl

   

  + 20 % av konsesjonskapasiteten fra

  6.000 -

  10.000 hl

   

  + 10 % av konsesjonskapasiteten over

  10.000 hl

   

  Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Faktoren fastsettes av Fiskeridirektoratet.

  For ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde nyttes lasteromskapasitet, maksimalt 1.500 hl, som grunnlag for utregning av fartøykvoten.

  Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilogram).

  § 8 Utskifting av fartøy

  Eier av fartøy som fyller vilkårene i § 4 første ledd bokstav b eller c kan ved utskifting av fartøy etter søknad gis adgang til deltakelse i fisket med erstatningsfartøy.

  Eier av utskiftingsfartøyet, jfr. første ledd, gis ikke adgang til å delta i fisket med not selv om vilkårene i § 4 er oppfylt.

  § 9 Salg av fartøy

  Ved salg av fartøy som har deltatt i fisket i medhold av § 4 første ledd bokstav b eller c, kan Fiskeridirektoratet etter søknad gi ny eier adgang til å delta.

  Adgangen for ny eier til å delta i fisket etter makrell medfører at selgers adgang til å delta bortfaller.

  Søknad om adgang til å delta i fisket etter denne paragraf sendes Fiskeridirektoratet i Bergen.

  Ved vurdering av om adgang skal gis, skal det særskilt legges vekt på om salget vil medføre en oppsplitting av fartøyets driftsgrunnlag.

  § 10 Lasteromsbegrensning ved utskifting og/eller ombygging av fartøy

  Ved utskifting av ringnotfartøy som har adgang til å delta etter § 4 første ledd bokstav b eller c, kan det nye fartøyet ikke ha større lasteromskapasitet enn 1.500 hl. Første punktum gjelder også ved utskifting av fartøy som før 23. januar 1998 hadde adgang til å delta med lasteromskapasitet over 1.500 hl og som har adgang til å delta etter § 4 første ledd bokstav b eller c.

  Fartøy med adgang til å delta etter § 4 første ledd bokstav b eller c som ved ombygging får en lasteromskapasitet over 1.500 hl, vil ikke kunne delta. Fartøy som før 23. januar 1998 hadde adgang til å delta med lastekapasitet over 1.500 hl og som har adgang til å delta etter § 4 første ledd bokstav b eller c, vil ikke kunne delta dersom fartøyets lasteromskapasitet ved ombygging økes ut over fartøyets eksisterende lasteromskapasitet pr. nevnte dato.

  KAPITTEL 3. TRÅLGRUPPEN

  § 11 Vilkår for deltakelse

  Fartøy med nordsjøtrål- eller industritråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, kan delta.

  Fartøy som skal delta må være egnet og utstyrt for konsumfiske og godkjent av Fiskeridirektoratets regionkontor for slikt fiske.

  Fartøy med industri-/nordsjøtråltillatelse som deltar i medhold av § 4 eller § 17 i denne forskrift, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell.

  § 12 Påmelding

  For å kunne delta i trålfisket etter makrell, må fartøy være påmeldt skriftlig til Fiskeridirektoratet i Bergen innen 28. oktober.

  For at to fartøy skal kunne delta i fisket som partrållag, må fartøyene være påmeldt skriftlig til Fiskeridirektoratet i Bergen som partrållag innen samme frist som nevnt i første ledd.

  § 13 Gruppekvote

  Fra og med 4. november kan fartøy som oppfyller vilkårene i § 11 fiske og levere inntil 5.844 tonn makrell til konsum i ICES statistikkområde IVa og i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N.

  § 14 Maksimalkvote

  Deltakende fartøy kan fiske på maksimalkvoter. Fartøyenes maksimalkvote blir utregnet på følgende måte:

  50 tonn +

  50 % av bruttotonnasje fra

  0 -

  100 tonn

   

  40 % av bruttotonnasje fra

  101 -

  200 tonn

   

  30 % av bruttotonnasje fra

  201 -

  300 tonn

   

  20 % av bruttotonnasje fra

  301 -

  400 tonn

   

  10 % av bruttotonnasje fra

  401 -

  600 tonn

  Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene.

  Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskiftning eller ombygging i overensstemmelse med utskiftnings-/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje pr. nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

  Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

  § 15 Refordeling

  Fiskeridirektoratet kan oppheve maksimalkvotene og gruppekvoten for trålere etter 1. desember.

  Ingen kan delta i fisket innenfor restkvoten uten å ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag før avgang til feltet.

  § 16 Partråling

  Uten hensyn til forbudet i § 21 kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to fartøy ved levering på følgende vilkår:

  a)

  fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag, jf. § 12 annet ledd.

  b)

  ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved levering skal det gis oppgave over at fangsten er fisket som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har partrålt.

  c)

  et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2002.

  Fiskeridirektoratet kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning.

  KAPITTEL 4. KYSTFARTØYGRUPPEN

  § 17 Vilkår for deltakelse

  Eier av fartøy som fyller vilkårene i Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2002 for fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde og forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter i 2002, kan delta.

  § 18 Gruppekvote

  Fartøy i kystfartøygruppen kan fiske og levere inntil 33.788 tonn.

  Fartøy under 21,35 meter som fisker med not og som har adgang til å delta i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2002 for fartøy mellom 13 og 21,35 meter, § 1, og Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde i 2002, § 1, kan fiske og levere innenfor en kvote på 21.637 tonn makrell. Innenfor gruppekvoten på 21.637 tonn kan notfartøy over 13 meter fiske innenfor en delgruppekvote på 16.660 tonn. Notfartøy under 13 meter kan delta innenfor en delgruppekvote på 4.977 tonn.

  Fartøy under 21,35 meter som fisker med garn/snøre og som har adgang til å delta i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2002 for fartøy mellom 13 og 21,35 meter, § 2, og Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde i 2002, § 4, kan fiske og levere innenfor en kvote på 11.651 tonn makrell.

  Fartøy under 13 meter største lengde med adgang til å delta i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 10. desember 2001 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell for fartøy under 13 meter største lengde i 2002, §§ 2 og 5, kan fiske og levere innenfor en avsetning på 500 tonn makrell.

  § 19 Maksimalkvoter

  Fartøy med adgang til å delta i henhold til § 18 annet ledd (not) kan fiske og levere følgende kvanta makrell:

  Fartøylengde:

  Maksimalkvote:

  Garantert kvantum:

   

   

   

  0 – 9,99 meter

  50 tonn

  5 tonn

  10 – 12,99 meter

  63 tonn

   

  13 – 14,99 meter

  92 tonn

   

  15 – 17,99 meter

  134 tonn

   

  18 – 21,35 meter

  217 tonn

   

  Fartøy med adgang til å delta i henhold til § 18 tredje ledd (garn/snøre) kan fiske og levere følgende kvanta makrell:

  Fartøylengde:

  Maksimalkvote:

  Garantert kvantum:

   

   

   

  Under 10 meter

  50 tonn

  5 tonn

  På eller over 10 meter

  71 tonn

   

  Fartøy med begrenset adgang til å delta i henhold til § 18 fjerde ledd kan fiske og levere inntil 5 tonn.

  Det enkelte fartøys samlede fangst i 2002 kan ikke overstige den høyeste maksimalkvote fartøyet tildeles etter denne paragraf.

  Fangst tatt før 11. august går til fradrag i fartøyets samlede maksimalkvote for 2002.

  Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve maksimalkvotene dersom utviklingen i fisket gjør det nødvendig.

  § 20 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging

  Fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell som blir forlenget eller skiftet ut med et større erstatningsfartøy etter 9. juli 1998 (skjæringsdato), oppnår ikke økning i fartøyets maksimalkvote.

  Fartøy under 13 meter største lengde med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell som blir forlenget eller skiftet ut med et større erstatningsfartøy etter 31. desember 2001 (skjæringsdato), oppnår ikke økning i fartøyets maksimalkvote.

  § 21 Fartøy som fisker med ulike redskaper

  Fartøy som fisker med ulike redskaper kan maksimalt fiske den høyeste maksimalkvote som gjelder for en av gruppene fartøyet deltar i. Kvantum fisket med det enkelte redskap kan ikke overskride maksimalkvoten for dette redskap.

  KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER

  § 22 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og levere èn kvote. Dette gjelder også ved eierendringer og utskifting, med unntak av de tilfeller der utskifting skyldes forlis.

  Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det fartøy som er tildelt kvote. Forbudet i første punktum gjelder ikke overføring av fangst mellom notfartøy under fiske på feltet for å unngå neddreping.

  Det er forbudt å motta og levere fangst som er fisket av et annet fartøy.

  § 23 Bifangst

  Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10 % i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

  Hestmakrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10 % i vekt av hele fangsten om bord og ved landing.

  Hestmakrellfangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 10 % i vekt av hele fangsten om bord og ved landing. Bifangst ut over 10 % makrell i hestmakrellfisket tilfaller salgsorganisasjonen, selv om fartøy har gjenstående fartøykvote av makrell.

  § 24 Helligdagsfredning

  Det er forbudt å fiske med not i Skagerrak fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00.

  § 25 Dumping og neddreping

  Det er forbudt å kaste ut fangst. Det er også forbudt å slippe fangst som er død eller døende. I fisket med not er det i alle tilfelle forbudt å slippe fangst etter at pumping av fangsten har startet.

  Er makrell forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket neddreping, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

  Fiskeridirektoratet kan påby opptak av fangst.

  § 26 Levering av fangst m.v.

  Det er forbudt å utstede legitimasjonsdokument som bryggeseddel og sluttseddel lydende på fartøy som verken har fisket eller levert fangsten selv.

  § 27 Kvoteberegning ved eierskifte

  Bestemmelsene i § 21 gjelder også ved eierendring og utskifting.

  Ved erverv av fartøy med sikte på fortsatt drift, blir fartøyets kvote redusert med det kvantum tidligere eier har fisket med samme fartøy.

  Ved erverv av fartøy til utskifting av tidligere fartøy, blir erstatningsfartøyets kvote redusert med det kvantum som er fisket med utskiftningsfartøyet.

  § 28 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket i hvert av områdene nevnt i denne forskrift når totalkvoten, gruppekvoten eller delgruppekvoten for området er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for samtlige områder når summen av totalkvotene for områdene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele fartøykvoten.

  § 29 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

  § 30 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 31 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

  RLØ/KHU

  Publisert: 26.11.2008