Skjul søk

J-38-2019: Forskrift om høsting av krill og andre dyreplankton

Erstatter: J-60-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.03.2019

Publisert: 14.03.2019

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13. mars 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 17, § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, § 28, § 29 og § 30 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 9-4, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 22, § 24, § 27, § 34, § 36, § 37, § 59 og § 67.

I

 I forskrift 22. mars 2006 nr. 347 om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton gjøres det følgende endringer:

 Forskriftens navn (endret) skal lyde:

 Forskrift 22. mars 2006 nr. 347 om høsting av krill og andre dyreplankton

 § 1 (endret) skal lyde:

 § 1 Generelt forbud

 Det er forbudt for norske fartøy å høste og lande krill og dyreplankton i Det nordøstlige Atlanterhav, ICES-områdene I-XIV. Forbudet gjelder ikke høsting av rødåte som er regulert i annen forskrift.

 II

 Forskriften trer i kraft straks.

 Forskriften lyder etter dette:

 ----

 Forskrift om høsting av krill og andre dyreplankton

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å høste og lande krill og dyreplankton i Det nordøstlige Atlanterhav, ICES-områdene I-XIV. Forbudet gjelder ikke høsting av rødåte som er regulert i annen forskrift.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

IB/EW