Du er her:

Kongekrabbe (for yrkesfiskere)

Oppdatert: 15.02.2019

Adgang til å delta

For å delta i åpen kystgruppes fangst av kongekrabbe må som hovedregel følgende vilkår være oppfylt:

  • fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger
  • fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 15 meter største lengde
  • eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet
  • eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, og ha vært ført der de siste tolv månedene
  • under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet

For nærmere detaljer, se deltakerforskriften

Kvoteregulert område

Omtrent ved Nordkapp går det et skille mellom kvoteregulert område i øst og uregulert område i vest.

  • Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter.
  • Vest for 26° Ø (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning. 

Fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område er rapporteringspliktig. 

Kvotefaktorer

Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote tilsvarende en kvotefaktor på 0,1.  Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele en høyere kvotefaktor basert på eierens sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2016.

Kvotefaktorer 2017

Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2016

Kvotefaktor

Fartøykvoter (tonn)

0 – 24 999

0,1

0,19

25 000 – 49 999

0,25

0,47

50 000 – 99 999

0,5

0,95

100 000 ≤

1

1,89

Tildelingen kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Redskap

Kravene til redskap, røkting og merking av redskap som kommer fram i utøvelseforskriften gjelder uavhengig av fangstområde.