Skjul søk

J-99-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av et område på Mølen-Tofte i Skagerrak for fiske etter reker med trål

Gyldig fra: 14.06.2019

Gyldig til: 28.06.2019

Forskrift om stenging av et område på Mølen-Tofte i Skagerrak for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. juni 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift  22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd:

  § 1 Forbud mot fiske

  I perioden fra og med 15. juni 2019 til og med 28. juni 2019 er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  59 grader 28,90 minutter. Øst  010 grader 29,70 minutter.
  2. Nord  59 grader 31,20 minutter. Øst  010 grader 30,70 minutter.
  3. Nord  59 grader 30,60 minutter. Øst  010 grader 33,80 minutter.
  4. Nord  59 grader 27,40 minutter. Øst  010 grader 32,75 minutter.
   herfra videre til posisjon 1

   § 2 Unntak

   Det er likevel tillatt å fiske i det stengte området nevnt i § 1 dersom fartøyet har innmontert godkjent sorteringsristsystem i trålen for utsortering av reker under minstemål. Spileavstanden i ristene for utsortering av reker skal være minimum 10 mm.

   Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før en starter fiske i det stengte området. Slik melding skal sendes per e-post til stengtfelt@fiskeridir.no E-postens emnefelt skal være «RTC-Stenging Skagerrak». Innhold i selve e-posten angis med elementene: Fartøyets navn, registreringsmerke, radiokallesignal, type sorteringsristsystem, og tidspunkt (UTC) for når fisket i det stengte området skal starte.

   § 3 Straff

   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 28. juni 2019.

  IF/EW

  Publisert: 14.06.2019