Skjul søk

J-202-2016: (Utgått) Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES statistikkområde IV

Erstattet av: J-122-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.10.2016

Gyldig til: 31.12.2016

Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES statistikkområde IV

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. oktober 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, jf. forskrift 21. desember 2015 om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2016 § 3 første ledd.

  § 1 Stopp i fisket

  Norske fartøys fiske etter hvitting i EU-sonen og i Norges økonomiske sone og territorialfarvann i ICES statistikkområde IV stoppes med øyeblikkelig virkning.

  § 2 Bifangst

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy ha maksimalt 2,5 % bifangst av hvitting i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

   § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.      

  AH/EW

  Publisert: 27.10.2016