Skjul søk

J-163-2002: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei sør for 62°n i 2002

Erstatter: J-135-2002

Erstattet av: J-214-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.07.2002

Gyldig til: 01.01.2003

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sei sør for 62°n i 2002

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 23. juli 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2001 om regulering av fisket etter sei sør for 62° N i 2002 § 9, bestemt:

  I

  I forskrift av 20. desember 2001 om regulering av fisket etter sei sør for 62° N i 2002, gjøres følgende endring:

  § 7 nr. 1, 1. og 2. ledd (endret) skal lyde:

  1. Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 tredje ledd bokstav a, og som er registrert som fabrikktrålere kan fiske inntil 840 tonn rund vekt.

  Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 tredje ledd bokstav a, og som er registrert som ferskfisktrålere eller småtrålere kan fiske inntil 600 tonn rund vekt.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 12. august 2002.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter sei sør for 62°n i 2002

  Fiskeridepartementet har den 20. desember 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

  KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og levere sei med norske fartøy sør for 62°N i 2002.

  § 2 Totalkvote

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes inntil 66.000 tonn sei med norske fartøy i Norges økonomiske sone og i EU-sonen i ICES statistikkområdene IV og IIIa i 2002.

  § 3 Gruppekvoter

  Notfartøy kan fiske inntil 5.500 tonn rund vekt. Av dette kvantum avsettes 300 tonn til et fiske fra og med 2. september.

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 8.000 tonn rund vekt.

  Trålfartøy kan fiske inntil 52.500 tonn rund vekt. Av dette kvantum avsettes 35 % til et fiske fra og med 12. august.

  a) Fartøy med torsketråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 2-1, kan fiske inntil 34.675 tonn rund vekt.

  b) Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål §§ 5-1 og 6-1, kan fiske inntil 8.800 tonn rund vekt.

  c) Fartøy med seitråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 7-1, kan fiske inntil 9.025 tonn rund vekt.

  KAPITTEL 2. VILKÅR FOR DELTAKELSE

  § 4 Vilkår for deltakelse med not

  For å kunne delta i fisket etter sei med not må følgende vilkår være oppfylt:

  a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret

  b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet og

  c) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter sei med not.

  § 5 Vilkår for deltakelse med konvensjonelle redskap

  For å kunne delta i fisket etter sei med konvensjonelle redskap må følgende vilkår være oppfylt:

  a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og

  b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  KAPITTEL 3. KVOTER TIL DELTAKENDE FARTØY

  § 6 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

  Det enkelte fartøy som driver fiske etter sei med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske 450 tonn rund vekt.

  § 7 Kvote og bifangst for fartøy som fisker med trål

  1. Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 tredje ledd bokstav a, og som er registrert som fabrikktrålere kan fiske inntil 840 tonn rund vekt.

  Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 tredje ledd bokstav a, og som er registrert som ferskfisktrålere eller småtrålere kan fiske inntil 600 tonn rund vekt.

  Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  2. Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse, jf. § 3 tredje ledd bokstav b, kan maksimalt fiske inntil 400 tonn rund vekt.

  Maksimalkvoten på 400 tonn skal også dekke bifangst av sei i trålernes industritrålfiske, jf. Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild §§ 19 og 20. Dersom et fartøy fisker opp sin maksimalkvote på 400 tonn kan fartøyet for resten av året ikke fiske sei som bifangst.

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 30 tonn selv om gruppekvoten er oppfisket eller fisket er stoppet.

  3.Fartøy med seitråltillatelse, jf § 3 tredje ledd bokstav c, kan fiske følgende fartøykvote angitt i rund vekt:

   

  Kvotefaktor

  Fartøykvote i tonn

  Fartøy under 250 BRT og mellom 21 og 33 meter

  0,75

  485

  Fartøy mellom 250 BRT og 400 BRT og under 34 meter

  0,85

  550

  Fartøy over 400 BRT og 34 meter

  1,00

  647

  Fiskeridirektoratet avgjør hvilken gruppe det enkelte fartøy med seitråltillatelse tilhører. Ved avgjørelsen skal legges til grunn fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr 31. desember 2001.

  Ved utskifting eller forlengelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

  KAPITTEL 4. FELLES BESTEMMELSER

  § 8 Stopp i fisket

  Det er forbudt å fiske sei med trål fra og med 1. juli til og med 11. august.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket eller når det antas at totalkvoten vil bli oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle fartøy over 28 meter største lengde når det gjenstår 1.400 tonn av gruppekvoten.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

  FSU/KH

  Publisert: 29.11.2010