Skjul søk

J-151-2002: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°n i 2002

Erstatter: J-15-2002

Erstattet av: J-196-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.07.2002

Gyldig til: 31.12.2002

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°n i 2002

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 15. juli 2002 med hjemmel i forskrift av 7. desember 2001 om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 2002 § 19 bestemt:

  I

  I forskrift av 7. desember 2001 om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 2002 gjøres følgende endring:

  § 7 sjette ledd (endret) skal lyde:

  Det enkelte fartøy kan ikke fiske mer enn 90% av samlekvoten pr. 1. januar som torsk.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°n i 2002

  Fiskeridepartementet har den 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende forskrift:

  KAPITTEL 1.  GENERELLE BESTEMMELSER

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og levere torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°N med norske fartøy. Forbudet gjelder også for forsøksfiske og for norske fartøy som benyttes i fiske etter torsk i dette området av andre enn norske statsborgere, eller de som er likestilt med norske statsborgere etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1 annet ledd.

  § 2 Kvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift, og som driver fiske med konvensjonelle redskap, fiske inntil 137.457 tonn rund vekt nord for 62°N.

  § 3 Gruppekvoter

  1. Fartøy under 28 meter største lengde i gruppe I, jf. forskrift av 19. november 2001om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2002 § 1, kan fiske inntil 104.103 tonn.

  a)  Fartøy under 10 meter største lengde kan fiske inntil 13.794 tonn.

  b)  Fartøy fra og med 10 til og med 14,99 meter største lengde kan fiske inntil 39.819 tonn.

  c)  Fartøy fra og med 15 til og med 20,99 meter største lengde kan fiske inntil 31.231 tonn.

  d)  Fartøy fra og med 21 til og med 27,99 meter største lengde kan fiske inntil 19.259 tonn.

  2.  Fartøy i gruppe II, jf. forskrift av 19. november 2001 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2002 § 7, kan fiske inntil 13.746 tonn.   

  3.  For fartøy i gruppe I og gruppe II fastsettes en bifangst-/bufferkvote på 2.000 tonn.

  4. Fartøy på eller over 28 meter største lengde, jf. forskrift av 19. november 2001 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2002 § 2, kan fiske inntil 17.608 tonn.

  § 4 Fiske på andre lands kvoter

  Forbudet i § 1 gjelder ikke når fisket foregår innenfor en kvote tildelt av annen stat. Slikt fiske må være godkjent av Fiskeridepartementet i samsvar med prosedyrer avtalt mellom Norge og vedkommende stat.

  Søknad om godkjenning sendes Fiskeridirektoratet vedlagt kopi av avtalen om fiske på annet lands kvote. I avtalen må det spesifiseres hvilke fartøy avtalen gjelder, hvilket fiskeslag og hvilket kvantum som skal fiskes, hvilket redskap som skal nyttes og i hvilken periode og i hvilket område det skal fiskes.

  Fiske på andre lands kvoter kan ikke starte før Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse i form av kvotetildelingsbrev.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket med norske fartøy på andre lands kvoter dersom vedkommende stats totale kvote er beregnet oppfisket.

  Ved kvoteavregning skal norske faktorer benyttes for omregning fra produktvekt til rund vekt.

  § 5 Påskestopp

  Det er forbudt å fiske torsk og ha torsk som bifangst i Norges økonomiske sone nord for 62°N i følgende tidsrom:

  Fra lørdag 23. mars kl. 1700 til mandag 1. april kl. 1600. For trålere og for fartøy som fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 2. april kl. 1000.

  Nord for 70°20’N gjelder forbudet bare innenfor 12 mil av grunnlinjene.

  KAPITTEL 2.  FARTØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE SOM TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL DELTAKELSE I GRUPPE I

  § 6 Maksimalkvote m.v.

  Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse i forskrift av 19. november 2001 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2001 § 1, kan fiske følgende kvanta torsk rund vekt, jf. § 3 første ledd:

   

  Lengdegrupper:

  Kvotefaktor:

  Maksimalkvote i tonn:

  0 - 6,9 m.s.l.

  1,00

  17,4

  7 - 7,9 m.s.l.

  1,21

  21,2

  8 - 8,9 m.s.l.

  1,36

  23,7

  9 - 9,9 m.s.l.

  1,71

  29,9

  10 - 10,9 m.s.l.

  1,00

  34,0

  11 - 11,9 m.s.l.

  1,29

  43,9

  12 - 12,9 m.s.l.

  1,58

  53,7

  13 - 13,9 m.s.l.

  1,97

  66,9

  14 - 14,9 m.s.l.

  2,26

  76,8

  15 - 15,9 m.s.l.

  1,00

  79,9

  16 - 16,9 m.s.l.

  1,12

  89,8

  17 - 17,9 m.s.l.

  1,25

  99,6

  18 - 18,9 m.s.l.

  1,37

  109,5

  19 - 19,9 m.s.l.

  1,48

  118,4

  20 - 20,9 m.s.l.

  1,58

  126,3

  21 - 21,9 m.s.l.

  1,00

  126,7

  22 - 22,9 m.s.l.

  1,04

  132,3

  23 - 23,9 m.s.l.

  1,09

  138,0

  24 - 24,9 m.s.l.

  1,13

  142,7

  25 - 25,9 m.s.l.

  1,16

  147,4

  26 - 26,9 m.s.l.

  1,20

  152,1

  27 - 27,9 m.s.l.

  1,24

  156,8

  Fiskeridirektoratet skal foreta siste refordeling av maksimalkvotene nevnt i første ledd senest 20. november.

  § 7 Samlekvote

  Fartøy under 15 meter største lengde reguleres med samlekvote av torsk, hyse og sei.

  Størrelsen på samlekvoten er lik summen av maksimalkvotene for torsk, hyse og sei, etter at maksimalkvotene for sei og hyse er regnet om til torskeenheter. 

  Sei og hyse er vektet i forhold til torsk på følgende måte: 1 kg sei er lik 0,3 torskeenheter og 1 kg hyse er lik 0,7 torskeenheter. 1 kg torsk er lik 1 torskeenhet.

  Fartøy som nevnt i første ledd gis ikke adgang til å fiske bifangst av torsk utover den totale samlekvoten av artene torsk, hyse og sei.

  Samlekvote av artene torsk, hyse og sei er en garantert kvote for fartøy som nevnt i første ledd.

  Det enkelte fartøy kan ikke fiske mer enn 90% av samlekvoten pr. 1. januar som torsk.

  § 8 Periodisering

  Minst 10% av gruppekvotene for fartøy på eller over 15 meter største lengde skal fiskes etter 1. september.

  § 9 Beregning av kvote ved utskifting og forlengelse av fartøy under 28 meter største lengde

  Ved utskifting eller forlengelse til større fartøy etter 21. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen

  a) dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd,

  b)  ved nybygg hvis fartøyet er kontrahert før 21. desember 1998, og deler av kjøpesummen er betalt før 21. desember 1998 og nybygget senest er ført i merkeregisteret 31. desember 1999, eller

  c)  ved forlengelse hvis fartøyet er forlenget før 21. desember 1998, og den nye lengden senest er ført i merkeregisteret 31. desember 1998.

  Ved utskifting til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

  KAPITTEL 3.  FARTØY PÅ 28 METER STØRSTE LENGDE OG OVER

  § 10 Fartøykvote for fartøy på eller over 28 meter største lengde

  Fartøy som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter forskrift av 19. november 2001 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse, sei m.v. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2002 § 2, kan fiske følgende kvanta torsk rund vekt, jf. § 3 fjerde ledd:

  Fartøyets hjemmelslengde;i meter største lengde

  Kvotefaktor:

  Fartøykvote i tonn:

  Gruppe II

  0,081

  14,6

  8 – 8,9 m.s.l.

  0,115

  20,7

  14 - 14,9 m.s.l.

  0,376

  67,7

  15 - 15,9 m.s.l.

  0,432

  77,8

  17 - 17,9 m.s.l.

  0,544

  97,9

  20 - 20,9 m.s.l.

  0,712

  128,2

  21 - 21,9 m.s.l.

  0,763

  137,4

  23 - 23,9 m.s.l.

  0,853

  153,6

  26 - 26,9 m.s.l.

  0,954

  171,7

  28 - 28,9 m.s.l.

  1,000

  180,0

  29 - 29,9 m.s.l.

  1,020

  183,6

  30 - 30,9 m.s.l.

  1,050

  189,0

  31 - 31,9 m.s.l.

  1,070

  192,6

  32 - 32,9 m.s.l.

  1,090

  196,2

  33 - 33,9 m.s.l.

  1,120

  201,6

  over 34 m.s.l.

  1,140

  205,2

  Den kvoten et fartøy kan fiske etter denne paragraf, kan ikke overskrides selv om fartøyet fisker etter andre fiskeslag enn torsk.

  For fartøy som fisker med line eller med redskap i kombinasjon med line må minst 30% av det enkelte fartøys kvote fiskes etter 1. september.

  § 11 Beregning av kvote ved utskifting og forlengelse av fartøy på 28 meter største lengde og over

  Ved utskifting eller forlengelse til større fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

  Ved utskifting eller forlengelse av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i første ledd når det foreligger distriktsmessige hensyn. Søknad om slik dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen 1. mars.

  KAPITTEL 4.  FARTØY SOM TILFREDSSTILLER KRAVENE TIL DELTAKELSE I GRUPPE II

  § 12 Maksimalkvote m.v.

  Fartøy som tilfredsstiller vilkårene etter forskrift av 19. november 2001 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2002 § 7, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk rund vekt med konvensjonelle redskap, jf. § 3 annet ledd: 

  Fartøylengde:

  Maksimalkvote i tonn

  Herav garantert kvantum i tonn

  under 8 m.s.l.

  12,1

  5

  8 – 9,9 m.s.l.

  17,4

  7

  10 - 14,9 m.s.l.

  19,7

   

  over 15 m.s.l.

  22,8

   

  Fartøy under 10 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor garantert kvantum selv om gruppekvoten eller periodekvoten er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet skal foreta siste refordeling av maksimalkvotene nevnt i første ledd senest 20. november.

  § 13 Periodisering

  Fartøy som deltar i gruppe II kan i perioden 1. januar til og med 30. april fiske inntil 8.746 tonn. For perioden 1. mai til og med 31. desember avsettes 5.000 tonn.

  KAPITTEL 5.  FELLESBESTEMMELSER M.M.

  § 14 Trålere med kombinasjonsdrift

  Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk, jfr. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av forskrift om regulering av trålfiske etter torsk og hyse nord for 62°N i 2002.

  § 15 Levering av fangst m.v.

  Hvert fartøy kan bare fiske og levere én kvote. Dette gjelder også ved eierendring og utskifting, med unntak av de tilfeller der utskiftingen skyldes forlis.

  Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy, må fiskes og leveres av dette fartøyet, og kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

  § 16 Bifangst

  Når fisket er stoppet eller et fartøy har fisket maksimalkvoten etter §§ 6 eller 12, kan fartøy fra og med 15 til og med 27,99 meter største lengde som deltar i gruppe I og fartøy som deltar i gruppe II, ha inntil 10% bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag.

  Bifangsten regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/bryggesedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk ved fiske etter rognkjeks.

  § 17 Oppdrett/fôring av fisk

  Dersom fangster eller deler av fangster skal leveres/anvendes til oppdrett/fôring, skal det på skjema fastsatt av Norges Råfisklag føres leverings/ overføringsoppgave. Den skal inneholde opplysninger om fartøyets navn og registreringsnummer, fiskeslag, vekt, størrelsessortement og tidspunkt for overlevering. Oppgaven sendes umiddelbart til Norges Råfisklag.

  § 18 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

  § 19 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  KAPITTEL 6.  STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

  § 20 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til  lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 21 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

  HØ/KH

  Publisert: 29.09.2006