Skjul søk

J-147-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av et område på Karmsundet i Rogaland for å begrense fiske av reker under minstemål

Gyldig fra: 29.08.2019

Gyldig til: 11.09.2019

Forskrift om stenging av et område på Karmsundet i Rogaland for å begrense fiske av reker under minstemål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet  28. august 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd:

  § 1 Forbud mot fiske

  I perioden fra og med 29.august 2019 til og med 11. september 2019 er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Karmsundet i Rogaland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord  59 grader 08,0 minutter. Øst  005 grader 18,7 minutter.
  2.  Nord  59 grader 13,0 minutter. Øst  005 grader 19,4 minutter.
  3.  Nord  59 grader 13,0 minutter. Øst  005 grader 22,5 minutter.
  4.  Nord  59 grader 08,0 minutter. Øst  005 grader 22,7 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 2 Unntak

   Det er likevel tillatt å fiske i det stengte området nevnt i § 1 dersom fartøyet har innmontert godkjent sorteringsristsystem i trålen for utsortering av reker under minstemål. Spileavstanden i ristene for utsortering av reker skal være minimum 10 mm.

   Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før en starter fiske i det stengte området. Slik melding skal sendes per e-post til stengtfelt@fiskeridir.no E-postens emnefelt skal være «RTC-Stenging Karmsundet». Innhold i selve e-posten angis med elementene: Fartøyets navn, registreringsmerke, radiokallesignal, type sorteringsristsystem  og tidspunkt (UTC) for når fisket i det stengte området skal starte.

   § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 11. september 2019.

  -------

  HU/EW

  Publisert: 28.08.2019