Skjul søk

J-145-2002: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om enhetskvoteordning for torsketrålflåten

Erstattet av: J-59-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.07.2002

Forskrift om endring av forskrift om enhetskvoteordning for torsketrålflåten

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved Kgl res av 21. juni 2002, med hjemmel i lov av 3 juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  I

  I forskrift av 30 juni 2000 om enhetskvoteordning for torsketrålflåten gjøres følgende endring:

  I forskriftens overskrift:

  Forskrift av 30 juni 2000 om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for torsketrålflåten

  Nåværende §§ 1 4 gis kapitteloverskriften Innledende bestemmelser.
  Nåværende §§ 5 8 gis kapitteloverskriften Enhetskvoteordning.
  Nåværende §§ 9 10 blir nye §§ 12 13, og gis kapitteloverskriften Vedtaksmyndighet og ikrafttredelse.

  § 2 Formål (nytt annet ledd )

  Rederikvoteordningen har som formål å støtte opp under enhetskvoteordningen, og å legge til rette for et mer kostnadseffektivt fiske.

  Under kapitteloverskriften Rederikvoteordning gis følgende nye bestemmelser:

  Ny § 9 Rederi som kan tildeles rederikvote

  Rederi som nevnt i § 5 første og annet ledd kan tildeles rederikvote etter §§ 10 og 11.

  Rederi som har fått godkjent samarbeid eller sammenslutning etter reglene i § 4 eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, kan ikke få godkjent samarbeid eller sammenslutning med annet rederi med virkning i forhold til §§ 10 eller 11 før etter utløpet av en tidsperiode på tre år etter det året da godkjenningen fant sted.

  Rederikvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

  Ny § 10 Hovedordning
  Kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, kan tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av
  forskriften, dersom

     a) rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, har nyttet enhetskvoteordningen, og

     b) fartøyet som ikke skal nyttes i fiske, tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg i vedkommende år.

  Hovedordningen kan ikke nyttes for en større kvotefaktor årlig av hvert enkelt fiskeslag enn den faktor som var satt for fartøyet eller fartøyene som rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, har tatt ut av fiske siden enhetskvoteordningen av 11. oktober 1996.

  Hovedordningen kan ikke nyttes i mer enn tre år, dog begrenset til utløpet av den tid enhetskvoteordningen gjelder.

  Ny § 11 Slumpfiskeordning
  Etter 1. oktober kan inntil 20 % av kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften og som tilhører samme rederi, samarbeidende eller sammensluttede rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid.

  Fartøyet eller fartøyene som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende fiskeslag, må tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg for resten av vedkommende år.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ENHETSKVOTEORDNING I TORSKETRÅLFLÅTEN

  Fastsatt ved Klg.res av 1. februar 2002, med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  I forskrift av 30 juni 2000 om enhetskvoteordning for torsketrålflåten gjøres følgende endring:

  §8 tredje ledd skal lyde:

  Det kan ikke tildeles mer enn 3 enhetskvoter for fiske med en stortråler, og 2,5 enhetskvoter for en småtråler. Med småtråler menes fartøy med kvotefaktor mindre enn 1 i fisket etter torsk og hyse.

  Denne forskrift trådte i kraft 5. mars 2002 i henhold til Fiskeridepartementets brev av 7. februar 2002.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM ENHETSKVOTEORDNING OG REDERIKVOTEORDNING FOR TORSKETRÅLFLÅTEN

  Fastsatt ved kgl. res. av 30. juni 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5a. Fremmet av Fiskeridepartementet. Endret 1. februar 2002 nr 102 og 21. juni 2002 nr 630.

  INNLEDENDE BESTEMMELSER

  § 1 Hvem forskriften gjelder

  Forskriften gjelder for fartøy som eierne har torsketråltillatelse for etter forskrift av 12. desember 1986 nr 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, eller etter tilsvarende tidligere regler.

  § 2 Formål

  Enhetskvoteordningen har som formål å bidra til en tilpasning av torsketrålflåten til ressursgrunnlaget og et bedret driftsgrunnlag for det enkelte fartøy, ved å legge til rette for å redusere antall fartøy i gruppen.

  Rederikvoteordningen har som formål å støtte opp under enhetskvoteordningen, og å legge til rette for et mer kostnadseffektivt fiske.

  § 3 Enhetskvote og kvotefaktorer

  Årskvoten for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62N for fartøy nevnt i § 1, kan deles i enhetskvoter. En enhetskvote settes lik en stortrålerkvote, kvotefaktor 1.

  Fiskeridirektoratet fastsetter kvotefaktoren for det enkelte fartøy, herunder for fartøy som er tatt ut av fiske etter enhetskvoteordningen av 1996.

  For torsk og hyse fastsettes kvotefaktoren i samsvar med fartøyets kvotedel pr. 31 desember 1995. For sei fastsettes kvotefaktoren i samsvar med fartøyets kvotedel slik denne følger av reguleringen av sei nord for 62N i år 2000.

  § 4 Samarbeidende rederi og sammenslutning av rederi

  Samarbeidende rederi er to eller flere rederi som har etablert et eierfellesskap uten å dele styringsorgan og administrasjon.

  Sammenslutning mellom to eller flere rederi er et eierfelleskap der rederiene deler samme administrasjon og styringsorgan.

  Fiskeridirektoratet skal godkjenne formene for samarbeid eller sammenslutning i forhold til enhetskvoteordningen.

  ENHETSKVOTEORDNING

  § 5 Rederi som kan tildeles enhetskvote

  Et rederi som eier eller blir eier av to eller flere fartøy som det i 1995 var tildelt torsketrålkonsesjon for og som i 1995 var tildelt kvote av torsk og hyse nord for 62N, for sei nord for 62N i år 2000, kan etter søknad tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote.

  To eller flere rederi, som begge eller alle disponerer fartøy som nevnt i første ledd, kan inngå avtale om samarbeid eller sammenslutning som nevnt i § 4, og tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote på samme måte som flerbåtsrederi etter første ledd.

  Enhetskvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

  § 6 Vilkår for tildeling av enhetskvote

  Enhetskvote eller deler av en enhetskvote kan tildeles når:

     a) rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi melder ett eller flere fartøy som eieren ble tildelt kvote for av torsk nord for 62N i 1995, ut av merkeregisteret,

     b) alle konsesjoner knyttet til fartøyet eller fartøyene som blir meldt ut av merkeregisteret blir oppgitt, og

     c) det blir tinglyst i skipsregisteret at fartøyet eller fartøyene ikke kan nyttes i fiske underlagt norsk fiskerijurisdiksjon og at salg av fartøyet ut av landet forutsetter samtykke fra fiskerimyndighetene.

  Dersom det er gitt tilsagn om torsketrålkonsesjon til erstatning for et fartøy som nevnt i § 1 og som er solgt eller på annen måte gått tapt for rederiet, kan oppgivelse av slikt tilsagn
  likestilles med utmelding av fartøy fra merkeregisteret og oppgivelse av konsesjon.

  Det kan settes vilkår for tildeling av enhetskvote for å sikre distriktsmessige hensyn, hensynet til råstofftilførselen til et distrikt eller ett eller flere landanlegg eller når fiskeripolitiske hensyn for øvrig tilsier det.

  Dersom det var knyttet leveringsvilkår til konsesjonen for det eller de fartøy som tas ut av fiske, skal det settes tilsvarende vilkår for en forholdsmessig del av den kvoten som gjennom enhetskvoteordningen tildeles det gjenværende fartøyet eller fartøyene.

  Dersom det ikke anses tilstrekkelig å sette vilkår som nevnt i tredje og fjerde ledd for å ivareta de hensyn som ligger til grunn for de vilkår som er nevnt, kan søknad om tildeling av
  enhetskvote avslås. En søknad kan også ellers avslås eller det kan settes vilkår, når dette følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.

  Tilleggskonsesjoner som oppgis i henhold til første ledd bokstav b), kan tildeles det gjenværende fartøy dersom distrikts- eller fiskeripolitiske hensyn ikke taler mot en slik tildeling, fartøyet for øvrig fyller vilkårene for tildeling av slik konsesjon og den aktuelle konsesjon har vært nyttet aktivt.

  Vilkåret nevnt i første ledd bokstav c) kan fravikes, enten i forbindelse med tildeling av enhetskvote eller senere, dersom tilsvarende heftelse tinglyses på annet fiskefartøy innført i
  merkeregisteret.

  § 7 Begrensninger i adgangen til å tildele enhetskvote

  Det kan ikke tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote for fiske med fartøy med ombordproduksjon, på grunnlag av uttak av fartøy uten ombordproduksjon. Med ombordproduksjon menes all videre bearbeiding av fiskekjøtt som blir gjort ombord i fartøyet, med unntak av frysing og pakking, etter at fisken er bløgget, sløyd og hodekappet.

  Det kan ikke tildeles enhetskvote eller deler av enhetskvote til fartøy som er merkeregistrert i Sør-Norge, på grunnlag av uttak av fartøy som pr. 1. januar 1996 var innført i merkeregisteret i Finnmark, Troms eller Nordland. Dette forbudet gjelder likevel ikke dersom både det gjenværende og det uttatte fartøyet drev ombordproduksjon.

  § 8 Varighet og kvotetak

  Enhetskvote tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 13 år. Dersom det fartøyet som tas ut av fiske blir kondemnert, kan enhetskvote tildeles i inntil 18 år.

  Et rederi, samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi kan ikke tildeles mer enn 9 enhetskvoter, med mindre departementet gjør unntak fra begrensningen.

  Det kan ikke tildeles mer enn 3 enhetskvoter for fiske med en stortråler, og 2,5 enhetskvoter for en småtråler. Med småtråler menes fartøy med kvotefaktor mindre enn 1 i fisket etter torsk og hyse.

  Begrensningene i annet og tredje ledd gjelder for det enkelte fiskeslag som er omfattet av enhetskvoteordningen.

  REDERIKVOTEORDNING

  § 9 Rederi som kan tildeles rederikvote

  Rederi som nevnt i § 5 første og annet ledd kan tildeles rederikvote etter §§ 10 og 11.

  Rederi som har fått godkjent samarbeid eller sammenslutning etter reglene i § 4 eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, kan ikke få godkjent samarbeid eller sammenslutning med annet rederi med virkning i forhold til §§ 10 eller 11 før etter utløpet av en tidsperiode på tre år etter det året da godkjenningen fant sted.

  Rederikvote tildeles for fiske med det enkelte fartøy, og kan ikke overdras.

  § 10 Hovedordning

  Kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, kan tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av
  forskriften, dersom

     a) rederiet, samarbeidende rederi eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, har nyttet enhetskvoteordningen, og

     b) fartøyet som ikke skal nyttes i fiske, tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg i vedkommende år.

  Hovedordningen kan ikke nyttes for en større kvotefaktor årlig av hvert enkelt fiskeslag enn den faktor som var satt for fartøyet eller fartøyene som rederiet, samarbeidende rederi
  eller sammenslutningen av rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid, har tatt ut av fiske siden enhetskvoteordningen av 11. oktober 1996.

  Hovedordningen kan ikke nyttes i mer enn tre år, dog begrenset til utløpet av den tid enhetskvoteordningen gjelder.

  § 11 Slumpfiskeordning

  Etter 1. oktober kan inntil 20 % av kvotene av de fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som er omfattet av denne forskrift, tillates fisket med et annet fartøy som er omfattet av forskriften og som tilhører samme rederi, samarbeidende eller sammensluttede rederi eller enbåtsrederi som inngår en bindende tre-års kontrakt om samarbeid.

  Fartøyet eller fartøyene som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende fiskeslag, må tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg for resten av vedkommende år.

  VEDTAKSMYNDIGHET OG IKRAFTTREDELSE

  § 12 Vedtaksmyndighet

  Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  EHB/EW

  Publisert: 22.11.2004