Skjul søk

J-139-2019: (Utgått) Forskrift om midlertidig stengning av et område på Egersundbanken i Nordsjøen i fisket etter øyepål i 2019

Gyldig fra: 20.08.2019

Gyldig til: 20.08.2019

Forskrift om midlertidig stengning av et område på Egersundbanken i Nordsjøen i fisket etter øyepål i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. august 2019 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 18. desember 2018 nr. 2124 om regulering av fisket etter øyepål i 2019 § 9 andre ledd jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Stengt område

  I perioden fra og med 20. august til og med 31. august 2019 er det forbudt å fiske etter øyepål med småmasket trål i et område på Egersundbanken i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 45,3 minutter. Øst 005 grader 25,8 minutter.
  2. Nord 57 grader 53,7 minutter. Øst 005 grader 00,0 minutter.
  3. Nord 57 grader 56,6 minutter. Øst 005 grader 03,7 minutter.
  4. Nord 57 grader 48,5 minutter. Øst 005 grader 29,5 minutter. Herfra videre til posisjon 1.

   § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 3 Ikrafttredelse

   Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. august 2019.

  -------------

  AH/EW

  Publisert: 20.08.2019