Skjul søk

J-136-2019: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2019

Erstatter: J-124-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.08.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. august 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 21. desember 2017 nr. 2366 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2018 § 11.

   § 1 Stopp i fisket

   Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap stoppes med virkning fra og med 18. august 2019.

   § 2 Straff

   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

   § 3 Ikrafttredelse

   Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

   ---------------

  JBN/EW

  Publisert: 15.08.2019