Skjul søk

J-134-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2019

Erstatter: J-133-2019

Erstattet av: J-256-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.08.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. august 2019 med med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686

    I

   I forskrift 18. desember 2018 nr. 2134 om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2019 gjøres følgende endring:

   § 5 andre ledd oppheves.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Færøyenes fiskerisone i 2019

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. desember 2018 med med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686

   § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske i Færøyenes fiskerisone i 2019.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme, fiske og lande følgende kvanta:

  1. 2 300 tonn lange/blålange
  2. 1 921 tonn brosme
  3.    100 tonn sei
  4.    800 andre arter som bifangst

   Fiskeridirektoratet kan endre deltakerbegrensningen i første ledd dersom kvotene ikke blir utnyttet.

   § 3 Bifangst

  Den samlede bifangsten av andre arter enn lange/blålange, brosme og sei skal til enhver tid ikke overstige 25 % i vekt av hele fangsten om bord. Bifangsten pr. fangstdøgn kan ikke overstige 40 %.

  § 4 Begrensninger i fisket

  Maksimalt 12 fartøy kan delta i fisket samtidig.

  Dersom færøyske myndigheter tillater fiske på Færøybanken, kan det enkelte fartøy fiske i dette området inntil 10 dager pr. tur, men ikke mer enn 27 dager i løpet av 2019.

  5 Stopp i fisket

  Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og gjelder til og med 31. desember 2019.

  -------------

  JBN/EW

  Publisert: 14.08.2019