Skjul søk

J-124-2018: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2018

Erstatter: J-122-2017

Erstattet av: J-136-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.06.2018

Gyldig til: 05.08.2018

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2018

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. juni 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 21. desember 2017 nr. 2366 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2018 § 11

   § 1 Stopp i fisket

  Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap stoppes med virkning fra og med 28. juni 2018.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 5. august 2018.

  HY/EW

  Publisert: 25.06.2018