Skjul søk

J-1-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Erstatter: J-62-2011

Erstattet av: J-257-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.12.2012

Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 21. desember 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 12, 16 og 22 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land, gjøres følgende endring:

  Tittel (endret) skal lyde:
  Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land

  § 1 (endret) skal lyde:

  Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) og for fiske fra land.

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2 Omsetningsgrense, registreringskrav og garnbegrensning ved fiske etter torsk
  Det er forbudt å fiske torsk for omsetning. Personer kan likevel fiske og lande opptil 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning med fartøy registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Fartøyets registreringsmerke eller kjenningssignal skal være påført godt synlig og tydelig på begge sider av fartøyet og skal føres på sluttseddelen ved omsetning. Adgangen til å fiske torsk for omsetning gjelder ikke for personer som direkte eller indirekte gjennom foretak er eier eller medeier av fiskefartøy som er tildelt torskekvote etter havressurslova § 12.

  Begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt gjelder både per fartøy og per person, og gjelder samlet for all torsk sør og nord for 62º N.

  Dersom verken fartøy eller person fisker eller lander torsk for omsetning sør for 62º N i løpet av kalenderåret, kan det likevel fiskes og landes 2000 kg torsk for omsetning nord for 62º N når vilkårene i første og annet ledd er oppfylt.

  Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy.

  § 3 oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. februar 2013.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 12, 16 og 22, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Saklig virkeområde

  Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) og for fiske fra land.

  § 2 Omsetningsgrense, registreringskrav og garnbegrensning ved fiske etter torsk

  Det er forbudt å fiske torsk for omsetning. Personer kan likevel fiske og lande opptil 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning med fartøy registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Fartøyets registreringsmerke eller kjenningssignal skal være påført godt synlig og tydelig på begge sider av fartøyet og skal føres på sluttseddelen ved omsetning. Adgangen til å fiske torsk for omsetning gjelder ikke for personer som direkte eller indirekte gjennom foretak er eier eller medeier av fiskefartøy som er tildelt torskekvote etter havressurslova § 12.

  Begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt gjelder både per fartøy og per person, og gjelder samlet for all torsk sør og nord for 62º N.

  Dersom verken fartøy eller person fisker eller lander torsk for omsetning sør for 62º N i løpet av kalenderåret, kan det likevel fiskes og landes 2000 kg torsk for omsetning nord for 62º N når vilkårene i første og annet ledd er oppfylt.

  Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy.

  § 3 (opphevet 1. februar2013 med forskrift 21. desember 2012).

  § 4 Forbud mot å fiske rognkjeks

  Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

  § 5 Redskapsbegrensning i fisket etter makrell

  Ved fiske etter makrell er det ikke tillatt å benytte mer enn én maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy.

  § 6 Begrensninger i fisket etter kongekrabbe

  Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område øst for 26°Ø, med unntak av inntil 10 kongekrabber til egen husholdning per år.

  Den enkelte person eller det enkelte fartøy kan ikke drive fangst med mer enn 1 teine.

  Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm. 1

  Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe etter denne bestemmelsen.

  1 Det nye minstemålet trer i kraft 1. august 2011. Frem til denne datoen gjelder et minstemål på 13,7 cm

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe.

   TO/EW

  Publisert: 03.01.2013