Skjul søk

J-166-2019: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019

Erstatter: J-148-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.09.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. september 2019 med hjemmel i forskrift 21. desember 2018 nr. 2232 om fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 § 34.

  I

  I forskrift 21. desember 2018 nr. 2232 om fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 gjøres følgende endringer:

  § 9 fjerde ledd skal lyde:

  Hvert fartøy kan fiske og lande kvoter på 267 tonn torsk og 273 tonn hyse, hvorav 202 tonn torsk og 206 tonn hyse er garanterte kvoter.

   

  Forskriften trer i kraft straks.

   

  «»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

   ----

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 21. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 14, § 16, § 27, § 36, § 37, § 39 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2019. Dette gjelder ikke for torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen, jf. forskrift 20. desember 2018 om forbud mot fangst av torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 2 Totalkvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  1.  333 956 tonn torsk i området nord for 62° N, med unntak av i fiskerisonen ved Jan Mayen,
  2.  86 689 tonn hyse i området nord for 62° N, med unntak av i fiskerisonen ved Jan Mayen, og
  3.  134 000 tonn sei i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62° N.

   Av kvantaene i første ledd avsettes 793 tonn torsk, 313 tonn hyse og 129 tonn sei til forsknings- og undervisningskvoter, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdoms- og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 3 000 tonn torsk til kystfiskeordningen, 250 tonn sei til agnformål, 3 000 tonn torsk til dekning av kvotebonus ved levendelagring og 5 410 tonn torsk, 1 719 tonn hyse og 1 503 tonn sei til rekrutteringsordningen.

   Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

   § 3 Gruppekvoter for trålfartøy

   Fartøy med tråltillatelse kan fiske og lande inntil 98 984 tonn torsk, 34 056 tonn hyse og 49 144 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i fisket for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.

   Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

   1. fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 98 234 tonn torsk, 33 306 tonn hyse og 39 515 tonn sei, og

   2. fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 750 tonn torsk, 750 tonn hyse og 9 129 tonn sei.

   § 4 Gruppekvote for notfartøy

  Notfartøy kan fiske og lande inntil 32 529 tonn sei.

  § 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

  Fartøy med adgang til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil 215 769 tonn torsk, 50 301 tonn hyse og 48 445 tonn sei.

  Kvantaene i første ledd fordeles som følger:

  1.  Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 26 088 tonn torsk, 10 414 tonn hyse og 5 439 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.
  2.  Fartøy i lukket gruppe kan fiske og lande inntil 161 245 tonn torsk, 38 703 tonn hyse og 37 084 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 15 000 tonn til ferskfiskordningen.
  3.  Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 28 436 tonn torsk, 1 184 tonn hyse og 5 922 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk avsettes 1 840 tonn til ferskfiskordningen.

   Utover avsetninger til ferskfiskordningen fordeles kvantaene av torsk, hyse og sei nevnt i annet ledd bokstav b som følger:

  1. Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 42 498 tonn torsk, 11 464 tonn hyse og 10 977 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 2 062 tonn torsk, 550 tonn hyse og 482 tonn sei til rekrutteringsordningen.
  2. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og lande inntil 42 191 tonn torsk, 11 232 tonn hyse og 10 663 tonn sei. Gruppekvotene inkluderer 3 348 tonn torsk, 1 169 tonn hyse og 1 021 tonn  sei til rekrutteringsordningen.
  3. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og lande inntil 40 130 tonn torsk, 11 417 tonn hyse og 9 605 tonn sei.
  4. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter til og med 27,99 meter kan fiske og lande inntil 26 836 tonn torsk, 6 309 tonn hyse og 7 342 tonn sei.

   § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

   Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Dersom overfisket skyldes Fiskeridirektoratets refordeling av kvoter mellom fartøygrupper etter tredje ledd, skal belastningen av gruppekvoten det påfølgende kvoteåret ikke overstige 10 prosent av den gruppekvoten som er overfisket. Denne begrensningen gjelder bare så langt det for øvrig er dekning innenfor totalkvoten.

   Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret.

   Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper.

   Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd.

   Kapittel 2. Fiske med trål

  § 7 Kvoter i fisket etter torsk og hyse for fartøy med torsketråltillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en fartøykvote på 1 109 tonn torsk.

  Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en maksimalkvote på 430 tonn hyse. Av dette er 391 tonn garantert kvote.

  Fiskeridirektoratet kan i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.

  § 8 Kvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende kvanta av sei (tonn):

  Trålgruppe

  Faktor

  Fartøykvote

  Småtrålere

  0,58

  220

  Ferskfisk-/rundfrystrålere

  1,00

  380

  Fabrikktrålere

  1,32

  502

  Fiskeridirektoratet kan i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.

  § 9 Kvoter i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy med seitråltillatelse

  Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende kvanta av sei (tonn):

  Kvotefaktor

  Fartøykvote

  0,35

  283

  0,75

  607

  0,85

  688

  1,00

  810

  Fiskeridirektoratet bestemmer kvotefaktoren for det enkelte fartøy. Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar 1998 legges til grunn.

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy etter 1. januar 1998 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

   Hvert fartøy kan fiske og lande kvoter på 267 tonn torsk og 273 tonn hyse, hvorav 202 tonn torsk og 206 tonn hyse er garanterte kvoter.

   § 10 Bifangst for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande 100 tonn sei som bifangst.

  Kapittel 3. Fiske etter sei med not

  § 11 Kvoter ved fiske etter sei med not

  Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei med not (tonn):

  Hjemmelslengde

  Faktor

  Maksimalkvote

  Herav garantert kvote

  Under 15 m

  1,00

  110,96

  79,26

  15–20,99 m

  1,50

  166,44

  118,89

  21–22,99 m

  2,03

  225,25

  160,90

  23–25,99 m

  2,43

  269,63

  192,60

  26 meter og over

  2,82

  312,91

  223,51

  Seinottillatelse

  5,64

  625,81

  447,03

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande tilsvarende kvote som fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter.

  Fartøy med adgang til å fiske sei med not i lukket gruppe kan også fiske seinotkvoten med konvensjonelle redskaper.

  Fisket etter sei med not stoppes med virkning fra og med torsdag 29. august 2019. Fisket kan fortsette innenfor garanterte kvoter.

  § 12 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

  Kapittel 4. Konvensjonelle havfiskefartøy

  § 13 Kvoter

  Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en fartøykvote på 275 tonn torsk.

  Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en maksimalkvote på 137 tonn hyse. Av dette er 114 tonn garantert kvote.

  Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og som har kvotefaktor 1,0, kan fiske og lande en maksimalkvote på 500 tonn sei. Fra og med 29. april 2019 stoppes fisket på maksimalkvoten.

  § 14 Bifangst

  Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst i den tid fisket med garn er åpent.

  Når fisket etter sei med garn er stoppet, eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvotene.

  § 15 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy på 28 meter største lengde og over

   Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy på eller over 28 meter største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.

   Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember 1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde.

   Kapittel 5. Fiske i lukket gruppe

  § 16 Kvoter ved fiske etter torsk

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmelslengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (fartøykvote)

   

   

  Under 11 m

  Under 11 m

  18,7175

  11–12,9 m

  17,2899

  13–14,9 m

  16,5761

  Over 15 m

  15,8623

  11–14,9 m

  Alle lengder

  15,6761

  15–20,9 m

  Alle lengder

  15,8172

  21–27,9 m

  Alle lengder

  14,9689

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta torsk (tonn):

  Hjemmels-lengde

  Kvote-faktor

  Fartøykvote største lengde under 11 m

  Fartøykvote største lengde 11–12,9 m

  Fartøykvote største lengde 13–14,9 m

  Fartøykvote største lengde over 15 m

  under 7 meter

  1,2623

  23,63

  21,83

  20,92

  20,02

  7–7,9 m

  1,4918

  27,92

  25,79

  24,73

  23,66

  8–8,9 m

  1,7734

  33,19

  30,66

  29,40

  28,13

  9–9,9 m

  2,1698

  40,61

  37,52

  35,97

  34,42

  10–10,9 m

  2,3471

  43,93

  40,58

  38,91

  37,23

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Fartøykvoter

  11–11,9 m

            3,1937

  50,06

  12–12,9 m

            3,7886

  59,39

  13–13,9 m

            4,5923

  71,99

  14–14,9 m

            5,2289

  81,97

  15–15,9 m

            6,5203

  103,13

  16–16,9 m

            7,2581

  114,80

  17–17,9 m

            8,0072

  126,65

  18–18,9 m

            8,8442

  139,89

  19–19,9 m

            9,5932

  151,74

  20–20,9 m

          10,2540

  162,19

  21–21,9 m

            9,9320

  148,67

  22–22,9 m

          10,3668

  155,18

  23–23,9 m

          10,7792

  161,35

  24–24,9 m

          11,1916

  167,53

  25–25,9 m

          11,5260

  172,53

  26–26,9 m

          11,9608

  179,04

  27–27,9 m

          12,2840

  183,88

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvotene beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 17 Ferskfiskordningen for torsk

  Fra og med mandag 15. april 2019 kan fartøy, i tillegg til kvoten i § 16, fiske og lande inntil 10 % torsk regnet av samlet fangst med unntak av blåsteinbit som er landet fersk i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 15. juli.

  Torskefangsten skal landes som rund eller sløyd torsk og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddelen.

  Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

   Tillegg etter første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 31 sjette ledd om levendelagring av torsk.

   § 18 Kvoter ved fiske etter hyse

   Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmelslengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (fartøykvote)

  Kvoteenhet (maksimalkvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  4,6181

  Ubegrenset

   

  Over 11 m

  Ubegrenset

  11–14,9 m

  Under 11 m

  4,7924

  Ubegrenset

   

  Over 11 m

  Ubegrenset

  15–20,9 m

  Under 11 m

  4,4528

  Ubegrenset

   

  Over 11 m

  Ubegrenset

  21–27,9 m

  Under 11 m

  4,3832

  Ubegrenset

   

  Over 11 m

  Ubegrenset

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande følgende kvanta hyse (tonn):

  Hjemmelslengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote

  Herav garantert kvote

  Under 7 meter

  1,3075

  Ubegrenset

  6,04

  7–7,9 m

  1,5293

  Ubegrenset

  7,06

  8–8,9 m

  1,8211

  Ubegrenset

  8,41

  9–9,9 m

  2,2530

  Ubegrenset

  10,40

  10–10,9 m

  2,4047

  Ubegrenset

  11,11

  11–11,9 m

  3,0735

  Ubegrenset

  14,73

  12–12,9 m

  3,6451

  Ubegrenset

  17,47

  13–13,9 m

  4,4216

  Ubegrenset

  21,19

  14–14,9 m

  5,0363

  Ubegrenset

  24,14

  15–20,9 m

  9,1056

  Ubegrenset

  40,55

  21–27,9 m

  8,6219

  Ubegrenset

  37,79

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 30 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av hyse i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 19 Kvoter ved fiske etter sei

  Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:

  Hjemmels-lengde

  Største lengde

  Kvoteenhet (garantert kvote)

  Kvoteenhet (maksimalkvote)

  Under 11 m

  Under 11 m

  4,5346

  Ubegrenset

  11-14,9 m

  Ubegrenset

   

  Over 15 m

  Ubegrenset

  11 - 14,9 m

  Under 15 m

  4,7206

  33,0443

  Over 15 m

  18,8825

  15 - 20,9 m

  Under 21 m

  3,4409

  10,3227

  Over 21 m

  6,8818

  21 - 27,9 m

  3,4405

  5,6768

  Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta sei (tonn):

  Hjemmels- lengde

  Kvote-faktor

  Maksimalkvote største lengde under 11 m

  Maksimalkvote største lengde 11 - 14,9 m

  Maksimalkvote største lengde  over 15 m

  Herav garantert kvote

  under 7 meter

  1,3137

  Ubegrenset

  Ubegrenset

  Ubegrenset

                  5,96

  7 - 7,9

  1,5365

  Ubegrenset

  Ubegrenset

  Ubegrenset

                  6,97

  8 - 8,9

  1,8298

  Ubegrenset

  Ubegrenset

  Ubegrenset

                  8,30

  9 - 9,9

  2,2637

  Ubegrenset

  Ubegrenset

  Ubegrenset

                 10,26

  10 - 10,9

  2,4163

  Ubegrenset

  Ubegrenset

  Ubegrenset

                 10,96

  Hjemmels- lengde

  Kvotefaktor

  Maksimalkvote største lengde lik eller under hjemmelslengde

  Maksimalkvote største lengde over hjemmelslengde

  Herav garantert kvote

  11 - 11,9

  3,0798

  101,77

  58,15

  14,54

  12 - 12,9

  3,6587

  120,90

  69,09

  17,27

  13 -13,9

  4,4232

  146,16

  83,52

  20,88

  14 -14,9

  5,0347

  166,37

  95,07

  23,77

  15 - 15,9

  6,5037

  67,14

  44,76

  22,38

  16 - 16,9

  7,2519

  74,86

  49,91

  24,95

  17 -17,9

  8,0000

  82,58

  55,05

  27,53

  18 - 18,9

  8,8288

  91,14

  60,76

  30,38

  19 - 19,9

  9,5655

  98,74

  65,83

  32,91

  20 - 20,9

  10,2331

  105,63

  70,42

  35,21

  21 - 21,9

  9,3656

  53,17

  32,22

  22 - 22,9

  9,7605

  55,41

  33,58

  23 - 23,9

  10,1552

  57,65

  34,94

  24 - 24,9

  10,5501

  59,89

  36,30

  25 - 25,9

  10,8571

  61,63

  37,35

  26 - 26,9

  11,2519

  63,87

  38,71

  27 - 27,9

  11,5699

  65,68

  39,81

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing. Adgangen til å ha bifangst gjelder ikke for fartøy som kan fiske sei med not og som har kvote igjen etter § 11. For slike fartøy skal sei ved fiske med konvensjonelle redskap belastes seinotkvoten.

  Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av sei i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.

  § 20 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3 største lasteromsvolum

  Ved forlengelse eller utskiftning til større fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november 2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Ved forlengelse eller utskifting til større fartøy etter 1. november 2002, skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Ved ombygging eller utskifting til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse er skjæringsdatoen 1. november 2002.

  Kapittel 6. Fiske i åpen gruppe

  § 21 Kvoter ved fiske etter torsk

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande følgende kvanta torsk (tonn):

  Fartøylengde

  Fartøykvote

  Under 8 meter

  7,7

  8 – 9,99 meter

  10,8

  Over 10 meter

  12,3

  Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.

  § 22 Kystfiskekvoten for torsk

  Merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe med eier som er bosatt de områder nevnt i annet ledd, kan i tillegg til kvoten i § 21, fiske og lande et kvotetillegg på 7 tonn torsk.

  Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere bosatt i følgende kommuner eller deler av kommune:

  -

  Finnmark:
  Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

  -

  -

  Troms:
  Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland.
  For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

  -

  Nordland:
  Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.

  Før oppstart av fisket på tilleggskvoten, skal det sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse. Pliktig melding sendes på skjema tilgjengelig fra Fiskeridirektoratets internettsider.

  § 23 Ferskfiskordningen for torsk

  Fra og med mandag 15. april 2019 kan fartøy, i tillegg til kvoten i § 21 og § 22, fiske og lande inntil 10 % torsk regnet av samlet fangst med unntak av blåsteinbit som er landet fersk i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 15. juli 2019.

  Torskefangsten skal landes som rund eller sløyd torsk og registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddelen.

  Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.

  Tillegg etter første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i henhold til § 31 sjette ledd om levendelagring av torsk.

  § 24 Kvoter ved fiske etter hyse

  Fartøy som med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande hyse uten kvotebegrensning og har følgende kvoter av hyse (tonn):

  Fartøylengde

  Maksimalkvote

  Herav garantert kvote

  Under 8 meter

  Ubegrenset

  4

  8 – 9,9 meter

  Ubegrenset

  5,6

  10 meter og over

  Ubegrenset

  6,4

  § 25 Kvoter ved fiske etter sei

  Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande sei uten kvotebegrensning. Hvert fartøy har en garantert kvote på 5 tonn.

  Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor den garanterte kvoten. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ved fisket etter andre arter ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.

  Kapittel 7. Fellesbestemmelser

  § 26 Trålere med kombinasjonsdrift

  Fartøy med tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse, og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i medhold av § 7.

  § 27 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både torsketråltillatelse og seitråltillatelse. Bestemmelsene i første og andre punktum er heller ikke til hinder for at fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter sei med not, og som også har adgang til å delta i fisket med konvensjonelle redskaper i lukket gruppe, kan fiske begge seikvotene.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 28 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fiskes og landes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  Når et salgslag, i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslova) § 14, jf. § 13, har iverksatt tvungen fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst mellom fartøy som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet.

  Når et salgslag i medhold av fiskesalgslova § 13 har innført reguleringer av hensyn til avtaket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser og skal fortløpende informere Fiskeridirektoratets FMC.

  § 29 Samfiske etter torsk, hyse og sei for fartøy i lukket gruppe

  Uten hinder av forbudene i § 27 og § 28 kan to fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter drive samfiske på følgende vilkår:

  1.  Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar til. Ved påmelding skal alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere oppgis. Det må også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal sendes på eget skjema fra Fiskeridirektoratets internettsider eller til e-post fmc@fiskeridir.no.
  2. Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.
  3. Ved samfiske med ulike eiere må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2017 eller 2018 og landet følgende minimumskvantum av torsk i ett av årene:

   

  Hjemmelslengde

  Minimumsfangst for ett av årene 2017 eller 2018

  Under 7 meter

  4 tonn

  7 – 7,9 meter

  5 tonn

  8 – 8,9 meter

  6 tonn

  9 – 9,9 meter

  7 tonn

  10 – 10,9 meter

  8 tonn

  Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2017 eller 2018, og landet minimumskvantum av torsk i henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene.

  I anvendelsen av bokstav c legges eierbegrepet i deltakerforskriften § 2 a til grunn.

   Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet.

   d. Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse av hvilket fartøy som har utøvet fisket og hvilket fartøy i samfiskelaget som skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det enkelte fartøyet i samfiskelaget.

   Der et fartøy eies av flere sammen, er det tilstrekkelig at en av disse fyller pliktene som fremgår av bokstav d første ledd.

   e. Det passive fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene er påmeldt samfisket.

   f. Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av kvoteåret. Ved utskiftning trer erstatningsfartøyet inn i utskiftningsfartøyets samfiske i den utstrekning erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette.

   Når det aktive fartøyet i samfiskelaget tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstart av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

   § 30 Tiltak for vern av kysttorsk

   Fiske etter torsk innenfor fjordlinjene må utøves med de begrensninger som følger av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen kapittel Va om begrensninger i fisket innenfor fjordlinjene.

   Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 1. mai er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07.

   Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til forskriften nevnt i første ledd, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy med største lengde på 11 meter eller større som fisker med andre

  konvensjonelle redskap enn snurrevad, dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre grenser er fjordlinjer hele året.

   Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær–Stamsund dersom dette er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store konsentrasjoner av skrei.

   Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskriften nevnt i første ledd, også etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige konsentrasjoner av skrei i området.

   Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):

  1. N 62° 28,18′ Ø 06° 05,42′ Tuneset
  2. N 62° 28,16′ Ø 06° 03,91′ Erkneflua
  3. N 62° 26,21′ Ø 06° 03,35′ Eltraneset

   Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er mindre enn 23 meter.

   Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med konvensjonelle redskap, kan ved fiske i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Det er et vilkår at all bifangst av torsk innenfor fjordlinjen og innenfor grunnlinjen kan avregnes fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf. § 17 og § 23. Konvensjonelle fartøy som ikke kan delta i åpen eller lukket gruppe kan ikke ha bifangst utover det som følger av § 33.

   § 31 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskap – kvoteavregning og plikter ved rømming

  Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende.

  Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntakene i femte eller sjette ledd kommer til anvendelse.

  Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgslag skriftlig melding. Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.

  Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.

  Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller:

  - Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon, og/eller

  - Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans vegne.

  For torsk som er fisket fra og med 4. mars 2019, og som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd, skal endelig kvotebelastning utgjøre 60 % av kvantumet på sluttseddelen. Fangst skal lagres minimum tre uker i merd for å få utløst 60 % kvotebelastning. Kvotetype «bonuskvote ved levende lagring» skal angis på landings- og sluttseddel.

  Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.

  § 32 Kvotefaktorer

  Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys kvotefaktorer.

  § 33 Bifangst for kystfartøy som ikke kan delta i fisket

  Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen eller lukket gruppe, kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn.

  § 34 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller kvantum avsatt til ferskfiskordning, distriktskvoteordning eller levendelagring er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 8. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 35 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerlova.

  § 36 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 37 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og gjelder til og med 31. desember 2019.

  TO/EW

  Vedlegg:

  Publisert: 27.09.2019