Skjul søk

J-154-2020: Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2020

Erstatter: J-162-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.09.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. september 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og forskrift 11.mars 2020 nr. 259 om regulering av fangst av vågehval i 2020 § 3 annet ledd.

  § 1 Stopp i fangsten

  Fangst av vågehval stoppes med virkning fra og med 1. oktober 2020.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ------------

  HY/EW

  Publisert: 22.09.2020