Skjul søk

J-146-2020: Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

Erstatter: J-219-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.09.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 10. september 2020 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

   I

   I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 12. desember 2019 nr. 1764 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020, gjøres følgende endring:

   § 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

   Fartøy fra stater som i 2020 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 10. september til og med 31. desember 2020 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'
  2. N 76° 00'      Ø 17° 41,77'
  3. N 76° 30'      Ø 14° 00'
  4. N 77° 00'      Ø 12° 15'
  5. N 78° 00'      Ø 09° 55'
  6. N 79° 00'      Ø 09° 00'
  7. N 79° 00'      V 03° 29'.

   Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

   8. N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

   Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

   Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

   Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene etter bilaterale avtaler om soneadgang for fiske etter norsk vårgytende sild for 2020 er beregnet å ville bli oppfisket.

   Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

   Tidligere§§ 3, 4 og 5 blir ny §§ 4, 5 og 6.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------

   Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2020

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

  § 1 Virkeområde

   Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

   Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3 Unntak fra fiskeforbudet

   Fartøy fra stater som i 2020 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 10. september til og med 31. desember 2020 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'
  2. N 76° 00'      Ø 17° 41,77'
  3. N 76° 30'      Ø 14° 00'
  4. N 77° 00'      Ø 12° 15'
  5. N 78° 00'      Ø 09° 55'
  6. N 79° 00'      Ø 09° 00'
  7. N 79° 00'      V 03° 29'.

   Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

   8. N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

   Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

   Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

   Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene etter bilaterale avtaler om soneadgang for fiske etter norsk vårgytende sild for 2020 er beregnet å ville bli oppfisket.

   Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

  § 4 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 5 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter økonomiske soneloven § 8 og § 9 og havressurslova § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ------

  HØ/EW

  Publisert: 10.09.2020