Skjul søk

J-122-2020: Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES statistikkområde IV

Erstatter: J-202-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.07.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES statistikkområde IV

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. juli 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, jf. forskrift 17. desember 2020 om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2020 § 3 første ledd.

  § 1 Stopp i fisket

  Norske fartøys fiske etter hvitting i EU-sonen og i Norges økonomiske sone og territorialfarvann i ICES statistikkområde IV stoppes med øyeblikkelig virkning.

  § 2 Bifangst

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy ha maksimalt 2 % bifangst av hvitting i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.     

   

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Publisert: 17.07.2020