Skjul søk

J-110-2020: Forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2020

Erstatter: J-95-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.06.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 jf. forskrift 11. juni 2020 nr. 1177 om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2020 § 4. 

  I

  I forskrift 11. juni 2020 nr. 1177 om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2020 gjøres følgende endring:

  § 3 skal lyde:

  Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot etter sild, makrell eller hestmakrell eller fiske med pelagisk trål etter sild og makrell. Forbudet gjelder heller ikke ved fiske med garn med en minste maskevidde på 160 mm. Det er likevel ikke tillatt med en innblanding av torsk som overstiger 3 % i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2020

   Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet 11 juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1. Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy.

  § 2. Forbud mot fiske i oppvekstområder

  Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone sør for 62°N i følgende avgrensede områder i perioden 1. juli–31. desember 2020:

  Nr

   

  Områdenavn

  Koordinater

  1

  Egersundbanken

  1. N 58° 19.00′–Ø 004° 00.00′

  2. N 58° 00.00′–Ø 003° 24.00′

  3. N 57° 45.00′–Ø 004° 00.00′

  4. N 57° 51.00′–Ø 005° 30.00′

  5. N 58° 09.00′–Ø 004° 30.00′

  2

  Midtbanken

  1. N 57° 30.00′–Ø 006° 24.00′

  2. N 57° 08.95′–Ø 006° 51.00′ (Midtlinjen mellom Norge og Danmark)

  3. N 57° 17.94′–Ø 007° 20.00′ (Midtlinjen mellom Norge og Danmark)

  4. N 57° 27.00′–Ø 007° 20.00′

  5. N 57° 26.60′–Ø 006° 49.00′

  3

  Lille Fiskebank

  1. N 57° 15.00′–Ø 005° 00.00′

  2. N 56° 50.00′–Ø 005° 00.00′

  3. N 56° 50.00′–Ø 005° 48.25′ (Midtlinjen mellom Norge og Danmark)

  4. N 56° 59.73′–Ø 006° 20.00′ (Midtlinjen mellom Norge og Danmark)

  5. N 57° 15.00′–Ø 006° 20.00′ (Deretter rett linje til posisjon 1)

  § 3. Unntak

  Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot etter sild, makrell eller hestmakrell eller fiske med pelagisk trål etter sild og makrell. Forbudet gjelder heller ikke ved fiske med garn med en minste maskevidde på 160 mm. Det er likevel ikke tillatt med en innblanding av torsk som overstiger 3 % i de enkelte fangster og ved landing.

  § 4. Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 5. Overtredelsesgebyr 

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven. 

  § 6. Straff 

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 7. Ikrafttredelse 

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Publisert: 23.06.2020