Skjul søk

J-103-2020: Forskrift om stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2020

Erstatter: J-92-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.06.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 20. desember 2019 nr. 2119 om regulering av fiske etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2020 § 10.

  § 1 Stopp i fisket

  Fisket etter pelagisk uer (Sebastes Mentella) i Grønlands økonomiske sone i ICES' statistikkområder 5a og 14 og i internasjonalt farvann utenfor noen stats jurisdiksjon stoppes med virkning fra og med 16. juni 2020.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ------

  HY/EW

  Publisert: 17.06.2020