Du er her:

Beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske kysttorsk fra Telemark til svenskegrensen

Avsender: Fiskeridirektoratet