Auksjon august 2020

Auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Oppdatering 14.08.2020

Nærings- og Fiskeridepartementet har nå besluttet minstepriser og tilgjengelig kapasitet i de ulike produksjonsområdene for auksjonen 2020.

Produksjonsområde

Tilgjengelig kapasitet (tonn MTB)

Minstepris
(NOK per tonn MTB)

1 - Sv.gr-Jæren 

                 977  

156 000

2 - Ryfylke 

             2 082  

156 000

6 - N.Møre-S.Trøndelag 

             6 384  

156 000

7 - N.Trøndelag+Bindal 

             2 915  

169 000

8 - Helgeland-Bodø 

             3 648  

189 000

9 - V.fjorden- Vesterålen 

             3 855  

174 000

11 - Kvaløya-Loppa 

             2 481  

156 000

12 - V.Finnmark 

             4 005  

156 000

13 - Ø.Finnmark 

                 842  

156 000

SUM 

           27 189  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har ved forskriftsendring 16. juli 2020 endret fristen for påmelding til auksjonen. Ny frist for påmelding til auksjonen er 21. juli 2020 klokken 23:59.

Fristen for innsending av bankgaranti er endret til 28. juli 2020 klokken 23:59. Ved innsending av bankgaranti etter 21. juli må skjema «Bankgaranti - auksjon av akvakulturtillatelser 2020» benyttes.

Påmeldte selskap vil få bekreftelse om at de er godkjent som budgiver samtidig som påloggingsinformasjon til auksjonsnettsiden blir sendt ut til den enkelte. Utsending vil starte 3.august 2020.

Dersom registreringsdokumentene har mindre feil eller mangler vil det bli gitt beskjed fortløpende om dette.

Prøveauksjon er satt til fredag 14. august 2020 med oppstart for budgivere klokken 10:00.

Minner fortsatt om frist for å levere inn minstenivå-skjema og akseptskjema, er seinest 21. juli 2020 til auksjon@fiskeridir.no, for de påmeldte selskap. Skjema finnes i høyre marg.

Ny informasjon per 23. juni 2020 med demo av auksjonsprogramvare

Påmeldingsfristen til auksjon av produksjonskapasitet er 21. juli 2020 klokken 23:59.

Registreringsskjema finnes lenger nede på denne siden.

Det minnes om at bankgarantien må sendes rekommandert til Fiskeridirektoratet, samt legges ved som kopi i påmeldingsskjemaet (se nærmere lenken over).

Auksjonen vil ha oppstart 18. august 2020 klokken 09:00.

Som følge av koronasituasjonen, har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt at orientering om auksjonen og auksjonsprogramvaren skal avholdes som en demonstrasjonsvideo i stedet for fysiske informasjonsmøter.

Videoen er tilgjengelig på YouTube.

Det presiseres at minstepriser og tilgjengelig produksjonskapasitet vil bli fastsatt på et seinere tidspunkt nærmere auksjonsstart. Priser og tilgjengelig kapasitet som fremgår av demostrasjonsvideoen kun er angitt for å illustrere programvaren.

Dersom det er spørsmål til auksjonen eller programvaren, kan disse sendes til auksjon@fiskeridir.no. Forutsatt at det kommer spørsmål vil det bli publisert en FAQ-side (frequently asked questions) med spørsmål og svar, på denne siden.

Registrerte budgivere må sende inn akseptskjema og skjema for minstenivå for produksjonskapasitet tildelt gjennom avslutningsbud («exit-bids») innen 21.juli 2020 til auksjon@fiskeridir.no. Skjema ligger tilgjengelig i høyre marg.

Vedtatte detaljerte auksjonsregler av 22.06.2020 er også tilgjengelig i høyre marg.

Registrerte godkjente budgivere vil få tilsendt mer informasjon innen 10. august 2020, og det vil bli avholdt en testauksjon siste halvdel av den uken.

Informasjon fra før 06. mai 2020

Nærings- og fiskeridepartementet lyser med dette ut ny produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2020).

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i produksjonsområdene 1-2, 6-9 og 11-13, jf. auksjonsforskriften 2020 § 3 og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg.  

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis. 

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon, som vil starte 18. august 2020. Departementet vil forut for auksjonen offentliggjøre et detaljert regelverk for auksjonen. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende. 

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema og akseptere auksjonsregelverket. Akseptskjema vil bli tilgjengeliggjort samtidig med det detaljerte auksjonsregelverket og må være sendt Fiskeridirektoratet minimum 4 uker før auksjonen starter. 

Nærmere om registrering (kapittel 4 i auksjonsforskriften)

Registreringen gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 21. juli 2020 klokken 23:59. Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning.  

Registreringsskjema - Auksjon av akvakulturtillatelser 2020

Bare fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til auksjonen. For å bli registrert må følgende vilkår tilfredsstilles: 

  1. fylle ut og sende inn fastsatt registreringsskjema i direktoratets nettbaserte registreringsløsning, 
  2. tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 12 og avgi egenerklæring om dette, og
  3. stille bankgaranti i henhold til § 13. 

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.  

For å delta i auksjonen må budgiver i tillegg akseptere auksjonsreglementet.

Nærmere om bankgaranti

For å bli registrert og kunne delta i auksjonen skal budgiveren stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på NOK 2 millioner, jf. auksjonsforskriften 2020 § 13. Bankgarantien skal inneholde informasjonen som fremkommer av fastsatt bankgarantiskjema og være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 18. november 2020.

Budgiver skal laste opp en elektronisk kopi av garantien i Fiskeridirektoratets registreringsløsning innen 28. juli 2020 klokken 23:59.

Ved innsending av bankgaranti etter 21. juli må skjema «Bankgaranti - auksjon av akvakulturtillatelser 2020» benyttes.

Banken eller finansieringsinstitusjonen skal innen samme frist sende originalen med rekommandert brev til:  

Fiskeridirektoratet 
Pb. 185 Sentrum
5804 Bergen  

Sendingen merkes med "Auksjon 2020".

Aksept av auksjonsregelverket

Den registrerte budgiveren skal senest 4 uker før auksjonen starter fylle ut skjema for aksept av auksjonsregelverket og laste dette opp i direktoratets nettbaserte løsning, jf. auksjonsforskriften 2020 §§ 10 og 18. Fastsatt skjema vil gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratates nettsider samtidig som det detaljerte regelverket offentliggjøres.

Annen informasjon 

Foruten tildelingsforskriften vil det fastsettes detaljerte regler for auksjonen. Disse reglene vil offentliggjøres her på Fiskeridirektoratets nettsider, hvor ny informasjon om auksjonen offentliggjøres fortløpende.

Mal for akseptskjema vil bli tilgjengelig for nedlasting på denne siden når detaljert auksjonsregelverk er vedtatt. Etter påmeldingsfristens utløp vil registrerte budgivere få brev om de så langt er godkjent eller ei, samt en påminnelse om at akseptskjema og bankgarantiskjema må sendes Fiskeridirektoratet innen en gitt frist.

Oppdatert: 23.06.2020