Åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N

Om dataene            Hjelp            Lisens: NLOD            Kontakt

Oppdateringstidspunkt

Oppdatering av data for inneværende år gjøres ved behov.

Kilder

  • Fiskeridirektoratets merkeregister
  • Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister
  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
  • Norges Råfisklags fangstrapport over fangst og antall fartøy som har deltatt i fisket innenfor kystfiskekvoten - aggregert informasjon for det enkelte år