Skjul søk

Landa fangst i 2013

28.01.2014

Ukestatistikken for uke 52 i 2013 er nå publisert. Fisket etter bunnfisk i 2013 var preget av høy kvoteutnyttelse når det gjaldt torsk, hyse og blåkveite nord for 62°N, mens det gjenstod en del av seikvotene både nord og sør for 62-graden.

Undersøkelsen er avsluttet

21.01.2014

Vår undersøkelse om brukertilfredshet er nå avsluttet, og vi takker alle som tok seg tid til å delta.

Samde om at regelverket må følgjast

20.01.2014

Dialogmøta med næringa om vinterfisket etter torsk, er no gjennomførte. Den viktigaste konklusjonen vi kan trekkje frå møta er at næringa og myndigheitene er samla om at omgåing av regelverket ikkje vert akseptert.

Om framdriften i arbeidet med grøne løyve

17.01.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.