Skjul søk

Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv høsten 2013

15.12.2014

NINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets regioner, og finner ingen statistisk sikker økning i innslaget av rømt oppdrettslaks i norske gytebestander i 2013 i forhold til foregående år.

Hvordan sikre at fiskeriregelverket blir fulgt?

15.12.2014

Effektiv fiskerikontroll må både finne sted på kaikanten og benytte framtidsrettet teknologi for ressurskontroll. I tillegg må andre virkemiddel som dialog, veiledning og regelforenkling benyttes for å sikre etterlevelse av regelverket.

Næringa bør betale for utfisking

08.12.2014

Fiskeridirektoratet skriv i høyringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at vi er positive til ei ordning der akvakulturnæringa skal betale for utfisking av rømt oppdrettsfisk i vassdrag.