Leppefisk-reguleringa for 2019

Dei sentrale punkta i reguleringa av leppefisk for 2019 er:

Innsending av leveringsavtale

For å kunne delta i fisket etter leppefisk er et av vilkårene for deltakelse at det foreligger leveringsavtale med godkjent kjøper. Kopi av leveringsavtalen må sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. 

Send inn leveringsavtale

Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Fristen for å sende kopi av leveringsavtalen(e) er for

 • lukket gruppe: 1. juli 2019
 • åpen gruppe: før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i tiden fra og med 1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser.

Yrkesfiskere som skal søke om tillatelse til å sette ut ruser til fangst av leppefisk for omsetning, skal benytte samme skjema som ved innsending av leveringsavtale. 

Send søknad om tillatelse til å fiske leppefisk med ruser (for yrkesfiskere)

Fritidsfiskere sender kopi av leveringsavtalen når de søker om tillatelse til å delta i fisket etter leppefisk. 

Send søknad om tillatelse til å fiske leppefisk (for fritidsfiskere)

Se egen påmelding til ungdomsfiskeordningen

Totalkvote

 • Totalkvota på 18 millionar leppefisk blir fordelt på tre regionar:
  • 4 millionar leppefisk på kyststrekningen frå grensa mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet)
  • 10 millionar leppefisk på kyststrekningen frå og med Varnes fyr på Lista til 62 grader nord (Vestlandet)
  • 4 millionar leppefisk på kyststrekningen nord for 62 grader nord
 • Totalkvota blir fordelt med 90 prosent til lukka gruppe og 10 prosent til open gruppe.

Mellomlagring

For leppefisksesongen 2019 er det kome nytt krav om at posisjonen til mellomlagringsmerdar og andre innretningar for å lagre leppefisk i sjø må innrapporterast til Kystvakta sin bruksvaktsentral på telefon 07611.

Den som fiskar etter leppefisk og mellomlagrar fisken i sjøen før levering til kjøpar skal rapportere talet på merdar og posisjonen til desse til Kystvakta når merdane blit tatt i bruk, når dei eventuelt blir flytta og når dei blir tatt opp eller ikkje lenger nyttast til mellomlagring av leppefisk.

Regelendringa finn du i Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2019 (J-113-2019: §9)

Lukka gruppe

 • Fartøykvoter i lukka gruppe er på 48 000 leppefisk per fartøy.
 • Frist for fangstlevering: Fartøy som deltar i lukket gruppe må innen 23. oktober kl. 20.00 ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper.

Open gruppe

 • Maksimalkvoter i open gruppe er på 5000 leppefisk per fartøy.
 • Frist for fangstlevering: Fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen må ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk,
  og levert leppefisken til kjøper innen 72 timer fra en stopp i fisket fastsatt med hjemmel i § 12.
 • For deltaking i open gruppe gjeld alminnelege vilkår. Det er blant anna eit vilkår at eigar sjølv er høvedsmann om bord i fartøyet, med mindre det er gitt dispensasjon i samsvar med alminnelege reglar.
 • Det er dessutan slik at fartøyeigar berre kan delta med eitt fartøy i open gruppe.
 • Fartøyeigar som deltar med fartøy i lukka gruppe kan ikkje også delta med fartøy i open gruppe.

Fritidsfiske

 • Det vil fortsatt være mogleg å søke om løyve til fritidsfiske etter leppefisk for omsetnad på visse vilkår.
 • Frist for fangstlevering: Fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen må ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper innen 72 timer fra en stopp i fisket fastsatt med hjemmel i § 12.

Dersom Fiskeridirektøren stoppar fisket i open gruppe, vil det samtidig bli stopp i fritidsfisket etter leppefisk.

Reiskapsavgrensing

 • På kyststrekningen frå og med Sverige til og med Agder: 100 teiner eller ruser per fartøyeigar 
 • På kyststrekningen frå og med Rogaland og nordover: 400 teiner og ruser per fartøyeigar 

Det er framleis krav om inngangssperre i reiskapen for å redusere bifangst av andre artar enn leppefisk, sjølv om fiskar er pålagt å straks sleppe all bifangst tilbake i sjøen.

Det same gjeld påbod om fluktopningar for å sikre at leppefisk under minstemål lett kan ta seg ut av reiskapen.

Bifangst

Det er ikkje tillate å behalde bifangst i teiner eller ruser som er sett ut til fangst av leppefisk. 

All bifangst skal straks tilbake i sjøen på ein slik måte at den ikkje vert skadd og at den finn tilbake til sitt naturlege miljø. Denne ordninga gjeld også leppefisk fanga i strid med gjeldande minstemål eller som av andre grunnar må setjast tilbake i sjøen.

Tidsrom

 • Sør for Stadt: frå 17. juli kl. 08.00 til 20. oktober kl. 20.00
 • Nord for Stadt: frå 31. juli kl. 08.00 til 20. oktober kl. 20.00
Oppdatert: 16.04.2019