Du er her:

Deltakelse i lukket gruppe i fiske etter leppefisk 2018

Oppdatert: 16.07.2018

1. De som står på listen over fartøy i lukket gruppe

I deltakerforskriften § 43a, første ledd, er det fastsatt vilkår for å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en liste over fartøy som vi mener oppfyller disse kravene. Listen gir ikke  per i dag deltakeradgang til fisket, og de som står på listen må sende oss kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper innen 5. mai.

Listen inneholder:

  • fartøy som er registrert i merkeregisteret per 13. april 2018, og
  • der fartøyeier har fisket og levert leppefisk for en verdi av over 50 000 kroner i minst to av årene 2014, 2015 og 2016 med fartøyet, og
  • eier av fartøyet er registret på blad B i fiskermanntallet

Fra vårt fartøyregister kan man trekke ut oversikt over fartøy som kan delta i lukket gruppe

Vi tar forbehold

Det kan forekomme ukorrekte eller ufullstendige oppføringer i listen. De som står på listen vil derfor ikke automatisk få adgang til fisket. Nærmere undersøkelser kan føre til at fartøy som står på listen likevel ikke får adgang til å delta i lukket gruppe.

På samme måte kan fartøy som oppfyller vilkårene ha falt ut av listen på grunn av feil.

Må sende kopi av leveringavtale

Før eiere av fartøy som står på listen kan føres inn i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister, og dermed få deltakeradgang, må de sende inn kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper til Fiskeridirektoratet. 

Vi ber om at dette gjøres innen 5. mai 2018.

2. De som vil søke om deltakeradgang etter § 43a første ledd

Fartøyeiere som per 13. april ikke fyller vilkårene i deltakerforskriften (§ 43a første ledd), og som ikke står på listen vi har utarbeidet, men som i ettertid oppfyller vilkårene, kan søke om deltakeradgang.

Det er ikke fastsatt søknadsfrist for slik søknad, men vi ber om at søknad sendes oss innen 5. mai 2018.

3. De som vil søke om dispensasjon etter § 43a annet og tredje ledd 

For eiere av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i § 43a, første ledd bokstav a, kan det søkes om dispensasjon for deltakelse etter § 43a annet og tredje ledd.

Søknad om dispensasjon etter § 43a annet ledd må innen 5. mai 2018 sendes til Fiskeridirektoratet.

Vi ber om at søknad om dispensasjon etter § 43a tredje ledd også sendes oss innen 5. mai 2018.

§ 43 a - vilkår for å delta i lukket gruppe

Første ledd:
For å kunne delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk må følgende vilkår være oppfylt:

a. fartøyeier må ha fisket og levert leppefisk med fartøyet til en verdi av over 50 000 kr i to av årene 2014, 2015 og 2016 i henhold til oppgaver fra salgslagene

b. fartøyet må ha lasteromsvolum som er mindre enn 500 m3 og være registrert i merkeregisteret

c. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet på blad B

d. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter leppefisk

e. det med få foreligge leveringsavtale med godkjent kjøper

Annet ledd:
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen (i første ledd bokstav a) for fartøy som er kjøpt eller kontrahert (inngått avtale om) som erstatningsfartøy for annet fartøy, dersom det tidligere fartøyet og erstatningsfartøyet til sammen fyller vilkårene (i første ledd bokstav a). Søknad om slik dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen 5. mai 2018.

Tredje ledd:
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen (i første ledd bokstav a) dersom eier av fartøyet har inngått bindende avtale om kjøp av fartøyet mellom 1. januar 2015 og 31. desember 2015 og har fisket og levert leppefisk med fartøyet til en verdi av over 50 000 kroner i 2016.