Strukturkvoter - dagens ordning og konvertering

Kvotemeldingen foreslår endringer i strukturkvoteordningen. Vi har laget en visning med tall for eksisterende ordning og konvertering av strukturkvoter med 15 års lengre levetid. 

Interaktiv tallvisning om strukturkvoter: kvotefaktor, utløpsdatoer og konvertering

Informasjonen i denne tallvisningen kan være nyttig i forbindelse med beslutning om konvertering av strukturkvoter. I rapporten tas det ikke hensyn til strukturgevinst som vil tilfalle fartøygruppen og dermed det enkelte fartøy. Dataene i rapporten oppdateres en gang i døgnet. 

Eksisterende strukturkvoteordning

For eksisterende strukturkvoteordning vises oversikt over strukturkvote og grunnkvote for de ulike fartøygruppene og fiskeslagene som er med i ordningen.

Rapporten gir også oversikt over utløpsdatoer i strukturkvoteordningene. Samme informasjon vises også for enkeltfartøyene som inngår i de ulike fartøygruppene. For enkeltfartøy vises det kvotesettet som har tilknytning til fartøyet på aktuelt tidspunkt. Aggregert visning for en fartøygruppe inneholder også kvotesett som ikke har tilknytning til et fartøy på aktuelt tidspunkt.

Konvertering av strukturkvoter med 15 års lengre levetid

Rapporten viser også oversikt over konvertering av strukturkvoter med 15 års lengre levetid slik det er beskrevet i Meld. St. 32 (2018-2019) "Et kvotesystem for økt verdiskapning" (kvotemeldingen).

Her vises sum strukturkvote i dagens ordning og etter konvertering. Det er også laget til en grafisk framstilling som sammenligner utvikling over tid for strukturkvote i dagens ordning og konvertert strukturkvote. Slik oversikt vises også for enkeltfartøyene som inngår i de ulike fartøygruppene. For enkeltfartøy vises det kvotesettet som har tilknytning til fartøyet på aktuelt tidspunkt. Aggregert visning for en fartøygruppe inneholder også kvotesett som ikke har tilknytning til et fartøy på aktuelt tidspunkt.

Beregningene av de konverterte strukturkvotene er gjort med bakgrunn i oppgitte konverteringsandeler i brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet til Norges fiskarlag 05.07.2019. I beregningene er det lagt til grunn en diskonteringsrente på 10 prosent.

Konvertering av strukturkvoter er foreslått som en frivillig ordning i kvotemeldingen. I rapporten har vi derfor valgt å ikke ta hensyn til strukturgevinster som skal tilbakeføres til fartøygruppene, siden det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å anslå hvor mange som eventuelt velger å konvertere. Dette gjelder både for eksisterende strukturkvoteordning og i forbindelse med konvertering.

Kvotefaktorer

For kvotefaktor er det kvotefaktor eller basistonn som er oppgitt.

For følgende fartøygrupper er kvotefaktor oppgitt i basistonn:

  • Ringnot
  • NVG-trål
  • Makrelltrål
  • Pelagisk trål
  • Nordsjøtrål
  • Ringnot uten konsesjon (SUK)

Oppdatering av data

Dataene i oversiktene oppdateres hver natt.

Feil i data?

Dersom du mener at det må være feil i dataene som vises i oversiktene, vil vi be deg om å ta kontakt med Fiskeridirektoratet på følgende e-post: statistikk@fiskeridir.no.

Kilder

Fiskeridirektoratets merkeregister

Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister

Gå til interaktiv tallvisning: Strukturkvoter: kvotefaktor, utløpsdatoer og konvertering

Oppdatert: 05.11.2019