Skjul søk

J-93-2019: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2019

Gyldig fra: 07.06.2019

Gyldig til: 04.08.2019

Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. juni 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 18. desember 2018 nr. 2128 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2019 § 11.

   § 1 Stopp i fisket

  Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap stoppes med virkning fra og med 11. juni 2019.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 4. august 2019.

  ----------

  HØ/EW

  Publisert: 07.06.2019