Skjul søk

J-43-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av et område øst i Skagerrak for fiske etter reker med trål

Gyldig fra: 15.03.2019

Gyldig til: 29.03.2019

Publisert: 15.03.2019

Forskrift om stenging av et område øst i Skagerrak for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift  22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd:

§ 1 Forbud mot fiske

I perioden fra og med 16. mars 2019 til og med 29. mars 2019 er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område øst i Skagarrak innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57° 31,5’            Øst 007° 50,0’
  2. Nord 57° 38,4’            Øst 007° 50,0’
  3. Nord 57° 50,0’            Øst 008° 49,0’
  4. Nord 57° 43,3’            Øst 008° 49,0’
    herfra videre til posisjon 1.

 § 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 29. mars 2019

HØ/EW

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Stenging-og-aapning/Soer-for-62-N