Skjul søk

J-37-2020: (Utgått) Forskrift om stenging av et område i Langesundbukta i Skagerrak for å begrense fiske av reker under minstemål

Erstattet av: J-38-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.03.2020

Gyldig til: 26.03.2020

Forskrift om stenging av et område i Langesundbukta i Skagerrak for å begrense fiske av reker under minstemål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet  12. mars 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift  22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd: 

  § 1 Forbud mot fiske 

  I perioden fra og med 13. mars 2020 til og med 26. mars 2020 er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Langesundbukta i Skagerrak avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  58 grader 57,8 minutter. Øst  009 grader 43,9 minutter.
  2. Nord  58 grader 54,8 minutter. Øst  009 grader 46,6 minutter.
  3. Nord  58 grader 55,1 minutter. Øst  009 grader 47,6 minutter.
  4. Nord  58 grader 58,1 minutter. Øst  009 grader 44,9 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2 Unntak

  Det er likevel tillatt å fiske i det stengte området nevnt i § 1 dersom fartøyet har innmontert godkjent sorteringsristsystem i trålen for utsortering av reker under minstemål. Spileavstanden i ristene for utsortering av reker skal være minimum 10 mm. 

  Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før en starter fiske i det stengte området. Slik melding skal sendes per e-post til stengtfelt@fiskeridir.no E-postens emnefelt skal være «RTC-Stenging Langesundbukta». Innhold i selve e-posten angis med elementene: Fartøyets navn, registreringsmerke, radiokallesignal, type sorteringsristsystem  og tidspunkt (UTC) for når fisket i det stengte området skal starte.  

   § 3 Straff 

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.  

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 26. mars 2020.

  Publisert: 12.03.2020