Skjul søk

J-140-2020: (Utgått) Forskrift om stenging av et område på Midtbanken Nord i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Gyldig fra: 03.09.2020

Gyldig til: 16.09.2020

Forskrift om stenging av et område på Midtbanken Nord i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet  2. semptember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 andre ledd:

  § 1 Forbud mot fiske

  I perioden fra og med 3. september til og med 16. september er det forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 26 minutter                      Øst 006 grader 49 minutter
  2. Nord 57 grader 32 minutter                      Øst 006 grader 49 minutter
  3. Nord 57 grader 32,4 minutter                   Øst 007 grader 33 minutter
  4. Nord 57 grader 33,6 minutter                   Øst 007 grader 49,1 minutter
  5. Nord 57 grader 29,3 minutter                   Øst 007 grader 57 minutter
  6. Nord 57 grader 27                                   Øst 007 grader 20 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2 Unntak

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fisker etter sild, makrell og hestmakrell med pelagisk trål, ringnot, drivgarn og dorg/juksa fiske i område angitt i § 1. I tillegg kan det fiskes med teiner og skjellskrape i området. Garn kan også benyttes ved fiske i dette området dersom maskevidden tilsvarer det som er angitt i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen 22. desember 2004 for direkte fiske etter torsk, hyse, sei og hvitting. Innenfor det stengte området kan det også fiskes med reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 16. september 2020.

  JBN/EW

  Publisert: 02.09.2020