Skjul søk

J-103-2017: (Utgått) Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

Erstatter: J-146-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Forskrift om endring av forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. juli 2017 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618,  og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 58 og § 59. 

   I

   I forskrift 1. juni 2006 nr. 570 om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske gjøres følgende endringer:

   § 2 (endret) skal lyde:

   § 2 Utførselskvote

   Det er ikke tillatt å føre ut av landet mer enn 10 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilét, innenfor en periode på 7 kalenderdager. Dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 om turistfiskevirksomheter, er det tillatt å føre ut 20 kg. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende, eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel.

   Ved overtredelse kan fisk eller fiskevarer ut over den tillatte kvoten beslaglegges.

   II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 6. juni 2008 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering §§ 1 og 3, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 618 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering §§ 1 og 3.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder fangst fra sportsfiske i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor det norske fastland.

  Forskriften gjelder ikke fangst av laks, ørret, røye eller ferskvannsfisk.

  § 2 Utførselskvote

   Det er ikke tillatt å føre ut av landet mer enn 10 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilét, innenfor en periode på 7 kalenderdager. Dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 om turistfiskevirksomheter, er det tillatt å føre ut 20 kg. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende, eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel.

   Ved overtredelse kan fisk eller fiskevarer ut over den tillatte kvoten beslaglegges.

  § 3 Kontrollinstans

  Tollvesenet fører kontroll med at fisk ikke føres ut av landet i strid med denne forskrift.

  Tollvesenet kan ta beslag og anmelde til politiet med påstand om inndragning.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Publisert: 11.07.2017