Skjul søk

J-41-2019: Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2019

Erstatter: J-218-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.03.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Publisert: 15.03.2019

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2019

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. mars 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

 I

 I forskrift 10. desember 2018 nr. 1881 om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2019 gjøres følgende endringer:

 Ny § 3 skal lyde:

 § 3 Kvoter tildelt av Russland

 Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

  1.  4.166 tonn torsk
  2.     603 tonn hyse.

 Gjeldende §§ 3 – 7 blir §§ 4 – 8.

  II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

 ---------

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2019

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. desember 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

 § 1 Generelt forbud

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

§ 2 Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62° N

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  1.   4.000 tonn torsk
  2.      900 tonn hyse
  3.      500 tonn sei
  4.      300 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite.

Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

§ 3 Kvoter tildelt av Russland

 Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

  1.  4.166 tonn torsk
  2.     603 tonn hyse.

 § 4 Bifangst av uer

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 5 Bifangst av blåkveite

Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 6 Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 7 Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 gjelder til og med 31. desember 2019.

HØ/EW