Skjul søk

J-35-2019: Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

Erstatter: J-25-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.03.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Publisert: 12.03.2019

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. mars 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

 I

 I forskrift 21. desember 2018 nr. 2234 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019 gjøres følgender endring:

§ 5 skal lyde:

§ 5 Områder for bunntrål i fisket etter uer

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
 2. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
 3. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
 4. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 5. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 6. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 7. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 8. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
 9. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
 10. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
 11. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
 12. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
 13. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
 14. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
 15. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.               

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 15. mai bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
 2. N 73°30,00` Ø 024°00,00`
 3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
 4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
 5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
 6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
 11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
 12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
 13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
 14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
 15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
 16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
 17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Uavhengig av annet ledd, og med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
 2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
 3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
 7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

  II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

----------

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

 Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

§ 2 Kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62°N

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

 1. 200.000 tonn torsk
 2.  47.000 tonn hyse
 3.  11.475 tonn blåkveite
 4.  11.676 tonn uer (Sebastes mentella)
 5.   2.000 tonn uer (Sebastes norvegicus og Sebastes mentella) som bifangst
 6.  12.000 tonn sei, hvorav inntil 2.000 tonn kan fiskes i et direktefiske
 7.   5.000 tonn steinbit (direkte fiske og bifangst)
 8.  75.454 tonn norsk vårgytende sild. Kvoten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.
 9.   2.500 tonn andre arter som bifangst. Kvoten gjelder bare arter som ikke er kvoteregulert og kan bare fiskes som bifangst ved fiske etter kvoteregulerte arter.     

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvantaene som er angitt i første ledd bokstavene a til i er beregnet oppfisket.

 § 3 Fiske etter sei

Inntil 2.000 tonn av kvoten av sei som nevnt i § 2 bokstav f kan fiskes i et direktefiske. Resterende kvantum kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk og hyse og maksimalt 5 % i hver enkelt fangst i fisket etter sild.

§ 4 Fredningstid i fisket etter uer

Det er forbudt å fiske uer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 14. mai.

§ 5 Områder for bunntrål i fisket etter uer

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden før 1. mars bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
 2. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
 3. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
 4. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 5. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 6. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 7. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 8. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
 9. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
 10. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
 11. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
 12. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
 13. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
 14. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
 15. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.               

Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer i tiden fra og med 15. mai bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
 2. N 73°30,00` Ø 024°00,00`
 3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
 4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
 5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
 6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
 11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
 12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
 13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
 14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
 15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
 16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
 17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Uavhengig av annet ledd, og med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
 2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
 3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
 7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

§ 6 Områder for fiske med flytetrål i fisket etter uer

Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

 1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
 2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
 3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
 4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
 5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
 6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
 7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
 8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

 Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

 § 7 Bifangst av uer

Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 8 Fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører russisk flagg adgang til å fiske 19.906 tonn kolmule i et område i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene vest av rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner:

  N 73° 30' Ø 15° 00'

 1.  N 73° 00' Ø 14° 40'
 2.  N 72° 30' Ø 14° 40'
 3.  N 71° 45' Ø 15° 10'
 4.  N 71° 00' Ø 16° 54'
 5.  N 70° 14' Ø 16° 58'
 6.  N 69° 33' Ø 15° 32'
 7.  N 69° 09' Ø 13° 37'
 8.  N 68° 45' Ø 11° 20'
 9.  N 67° 40' Ø 09° 27'
 10.  N 67° 20' Ø 08° 40'
 11.  N 67° 05' Ø 08° 00'
 12.  N 66° 15' Ø 05° 40'
 13.  N 64° 10' Ø 05° 40'
 14.  N 63° 15' Ø 05° 00'
 15.  N 62° 40' Ø 03° 00'
 16.  N 62° 00' Ø 02° 00'.

 § 9 Bifangst av kolmule

Fartøy som ikke har kvote av kolmule kan ved fiske etter norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av kolmule i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

§ 10 Bifangst av makrell

Fartøy som ikke har kvote av makrell kan ved fiske etter kolmule og norsk vårgytende sild ha inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

§ 11 Bifangst av norsk vårgytende sild

Fartøy som ikke har kvote av norsk vårgytende sild kan ved fiske etter kolmule ha inntil 10 % bifangst av norsk vårgytende sild i vekt i de enkelte fangster og inntil 5 % i vekt ved landing.

§ 12 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål.

Det er forbudt å fiske etter kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1.  66° 30’N          06° 59’Ø
 2.  66° 21’N          06° 44’Ø
 3.  65° 43’N          06° 00’Ø
 4.  65° 20’N          06° 00’Ø
 5.  65° 20’N          05° 30’Ø
 6.  66° 00’N          05° 30’Ø
 7.  66° 30’N          06° 34,27’Ø
 8.  67° 10’N          08° 00’Ø
 9.  67° 10’N          08° 35’Ø
 10.  67° 00’N          08° 18’Ø
 11.  66° 50’N          08° 09’Ø herfra i rett linje til pkt.1.

 Det er forbudt å fiske med stormasket trål og fiske etter kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1.  62° 36’N         03° 00’Ø
 2.  62° 10’ N        01° 15’Ø (ved NØS ytre grense)
 3.  62° 40’N         00° 52’Ø (ved NØS ytre grense)
 4.  63° 00’N         03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1

 § 13 Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 14 Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 15 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 og gjelder til og med 31. desember 2019.

HØ/EW