Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at tildelte gruppekvoter kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere gis en kvoteøkning på 10 %. Dette innebærer maksimalkvoter på 134 tonn hyse pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy og på 461 tonn hyse pr. kvotefaktor for torsketrålere. 

Henvendelser: Synnøve Liabø, 468 02 971

Oppdatert: 27.02.2020