Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 20 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 165 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Synnøve Liabø, 468 02 971

Oppdatert: 15.11.2019