Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei (nord for 62°N)

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan også i 2019 samfiske innenfor de gjeldende kvotene i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Vi har utarbeidet et meldingsskjema for samfiskeordningen. Meldingsskjema foreligger fra og med 2019 kun elektronisk.

Hva innebærer samfiskeordningen?

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske, men melding må sendes Fiskeridirektoratet på telefaks eller e-post hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, så lenge det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Hvem kan delta - hjemmelslengde

Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.  

Fartøyinstruks

De fartøy som først er pålagt krav om fartøyinstruks av Sjøfartsdirektoratet fra 2020 eller 2021 vil uavhengig av dette kunne delta i samfiske i 2019.

Redusert overregulering og kvoteregisteret

Dersom det aktive fartøyet i samfiskelaget tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet.  Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstarten av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at kvoteregisteret ikke korrigeres for en slik reduksjon i overregulering, og dermed kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N for inneværende år vil til enhver tid være bestemmende for kvotestørrelsen på det enkelte fartøy.

Aktivitetskrav

For å kunne delta i samfiskeordningen må eieren av fartøyet ha hatt anledning til å delta i fisket med et fartøy i 2017 eller 2018, og levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

Minimumskvanta

Hjemmelslengde

Minimumsfangst for ett av årene 2017 eller 2018

Under 7 meter

4 tonn

7 – 7,9 meter

5 tonn

8 – 8,9 meter

6 tonn

9 – 9,9 meter

7 tonn

10 – 10,9 meter

8 tonn

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i samfiskeordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som fisket et tilstrekkelig kvantum torsk ved tidligere eier.

I vurderingen av aktivitetskravet legges eierbegrepet i deltakerforskriften til grunn. Det betyr at «eier» anses for å være majoritetseier, eller, der det ikke er én majoritetseier, en konstellasjon av eiere som sammen har flertall.

Dersom man vil drive samfiske med et fartøy som har vært passiv deltaker i et samfiskelag i 2017 eller 2018, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom samfiskeordningen telle med i vurderingen av om kravet til minimumsfangst er oppfylt.

Ved samfiske med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2017 eller 2018, og levert de ovenfor nevnte minimumskvanta med to fartøy i ett av årene.

Bakgrunnen for aktivitetskravet er et ønske om å unngå at samfiskeordningen brukes til å aktivere deltakeradganger der kvotene ellers ikke blir utnyttet, slik som var tilfelle med den tidligere driftsordningen.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon. Dispensasjonsadgangen skal avhjelpe tilfeller hvor det ikke er mulig, eller det vil virke urimelig å kreve levering av torsk i det omfang forskriften fastsetter.

Fartøyeier må stå om bord under samfisket

Fartøyeier må stå om bord mens fartøyet deltar i samfisket. Det foreligger med andre ord ingen adgang til å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens samfisket pågår. Dersom samfiske foregår mellom fartøy med to ulike eiere er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker, og begge må underskrive landings- /sluttseddel. 

Dersom et eller begge fartøy har flere eiere, er det tilstrekkelig at én eier fra hvert fartøy står om bord og underskriver sedlene.

Fartøyet er bundet til samfiskelaget i 2019

Hvert fartøy kan kun delta i ett samfiskelag i 2019. Dersom et fartøy i samfiskelaget skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i samme samfiskelag, så lenge erstatningsfartøyet fyller vilkårene for dette. Det innebærer at erstatningsfartøyet må fylle krav til lengde, og at erstatningsfartøyet ikke kan ha deltatt i et annet samfiskelag i 2019.

Dersom eieren av et fartøy som deltar i et samfiskelag selger fartøyet sitt for videre drift (ikke utskiftning), vil eieren av det andre fartøyet i samfiskelaget hverken kunne fortsette å samfiske med fartøyet som har fått ny eier, eller finne et nytt fartøy å samfiske med i 2019.

Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret.

Dersom ingen fysisk person har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, tas det utgangspunkt i en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet.

Gjennomføring av samfiske

Innenfor hvert fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvordan fangsten av torsk, hyse og sei skal fordeles (kvotebelastes) mellom de to fartøyene, og fordelingen kan være forskjellig for hver landing.

Det skal fylles ut en landings-/sluttseddel for hvert av fartøyene i samfiskelaget, som angir hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal registreres på det enkelte fartøy. Fangster av andre arter registreres på vanlig måte på det fartøyet som fisker.

Må sende påmelding

Det skal ikke søkes om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (samfiskelaget), hvilket av dem som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre.

Dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, må det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt. Fartøy som veksler mellom samfiske og ordinært fiske må sende melding til Fiskeridirektoratet hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Innsending av skjema

Melding sendes til Fiskeridirektoratet på elektronisk skjema.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2019

Deltakerforskriften

Oppdatert: 11.04.2019