Du er her:

Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker

Oppdatert: 12.04.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å opprette en midlertidig dispensasjonsordning for å levendelagre torsk i inntil 20 uker. Fiskeridirektoratet åpner nå for å søke om dispensasjon fra utøvelsesforskriften, og vilkårene for å få en slik dispensasjon står beskrevet under. 

Formålet med dispensasjonsordningen og vilkårene er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, og å gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk.

Det er et mål at ordningen skal bidrar til at det tas i bruk og utvikles ny teknologi og metodikk som kan løse viktige problemstillinger knyttet til levendelagring av villfanget fisk.

Følgende kan søke om dispensasjon:

a)      Et prosjekt kan søke på vegne av eiere av villfanget fisk involvert i prosjektet. Prosjektet må ha en prosjektansvarlig.

b)      En eier av villfanget fisk som skal levendelagres kan søke;

i)       dersom søker er fisker og fangsten ikke er omsatt i levendelagringsperioden

ii)      dersom søker er kjøper og fangsten blir overtatt når fisken blir overført fra fartøy til mellomlagringsmerd.

Søknad sendes til Fiskeridirektoratet (se nederst). I søknaden må det vises til hvordan vilkårene tenkes oppfylt.

Søknaden må være mottatt av Fiskeridirektoratet senest 20. februar dersom søker ønsker å benytte dispensasjonen for fisk fanget fra og med 4. mars 2019, jf forskrift 21. desember 2018 nr 2232 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 § 31.

Søknaden skal videre beskrive:

1)      Søknaden må beskrive plan og tiltak for gjennomføring for å oppfylle de fastsatte vilkårene under, og avtaler med underleverandører og/eller andre som er involvert i daglig drift (driftsansvarlig ved lokalitet, ansvarlige for daglig røkting og tilsyn, dyrehelsepersonell etc.). Dersom det søkes for et prosjekt må søknaden i tillegg beskrive prosjektets organisering, prosjektansvarlig, de involverte aktørene, samarbeidspartnere og drift.

a)      Søknaden må inneholde opplysninger om:

i)       Navn, adresse, e-post, telefonnummer/mobilnummer på den som står ansvarlig for søknaden.

ii)      Navn, adresse, e-post, telefonnummer/mobilnummer på alle aktørene som er involvert i søknaden og beskrivelse av aktørenes roller og ansvar.

b)      Levendelagringslokaliteten(e) der fangsten skal levendelagres:

i)       Posisjonsdata på hver enkelt lokalitet

ii)      Fartøyets[enes] navn og registreringsmerke, og navn, adresse, e-post og telefonnummer/mobilnummer til den/de som disponerer merder i lokaliteten samt nummer på merden vedkommende disponerer.

iii)     Kapasitet; antall merder, kapasitet (antall fisk) i hver merd og total kapasitet

2)      Den som er gitt tillatelsen, den som eier fisken og dyreholder (den som oppbevarer fisken) er ansvarlig for den til enhver tid stående biomasse som inngår i tillatelsen, at vilkårene for tillatelsen blir fulgt opp og at de øvrige kravene i utøvelsesforskriften §§ 86 – 97, landingsforskriften og annet relevant regelverk blir etterlevd.

Vilkår som vil stilles i dispensasjonsordningen

a)     Fisk bør sorteres på størrelse ombord før overføring til restitusjonsmerd, og skal uansett sorteres på størrelse før fôring der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse,jf utøvelsesforskriften §§94 og 95. Sortering loggføres i journal jf bokstav h nedenfor.

b)      Fisken skal fôres daglig og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden, jf utøvelsesforskriften § 95.

c)       Hver merd i lokaliteten skal tydelig merkes med merdnummer og registreringsmerket til det fartøyet som disponerer merden dersom det ikke er skrevet sluttseddel på fangsten. Det er ikke tillatt å blande fangster fra ulike fartøy i samme merd.

d)      Levendelagret fisk skal røktes daglig.

e)      Snittvekt måles hver 4. uke på et representativt utvalg av stående biomasse.

f)       Anlegget må ha et system som sikrer at fisk ikke står i merd lenger enn 20 uker. Dette må beskrives i søknad og dokumenteres i journalen.

g)      Dyreholder skal føre elektronisk journal (regneark aksepteres) gjennom hele levendelagringsperioden. Data registrert i journalen skal relateres til fangstdato og fiskefartøy (navn og registreringsmerke).

h)      Journalen oppdateres fortløpende og daglig med:

                i.       antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer og registreringsmerke på fartøyet) fordelt på størrelse (krav til snittvektmåling) og med referanse til landings- eller sluttseddelnummer.

               ii.       dødelighet avdekket ved røkting (antall), sortering konsum (antall) eller biprodukt (antall), 

               iii.       flytting av fisk (antall) mellom merder (merdnummer), eller lokaliteter (posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet)

               iv.       uttak av levende fisk (antall) til avliving

                v.       uttak av levende fisk (antall) til slakt

               vi.       snittvektmålinger – målingene registreres med antall fisk i hver måling, hvilken merd fisken er tatt ut fra, vekt og lengde på hver fisk som blir målt og dato for måling.

               vii.       type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner

               viii.      helsekontroll gjennomført

                 ix.      brakkleggingstidspunkt

Data registrert i journalen overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende

i)        Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

                 I.       Uavklart forøket dødelighet

                II.       Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3.

               III.       Andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

j)        Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

                  I.       Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden.

                 II.       Anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned.

                III.       Anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.

                 IV.       Rapport fra helsekontroll skal inngå i rapport, jf bokstav o).

k)       Lokaliteten skal være tømt for fisk senest 31. desember og stå brakk til 1. mars det påfølgende året.

l)        Det skal arbeides for å utvikle metodikk for rett og automatisert ressursregistrering når fisk blir overført fra fiskefartøy til restitusjonsmerd som grunnlag for føring av seddel og journal. Det bør også arbeides for automatisert ressursregistrering frem til slakting. Dette beskrives i rapport, jf bokstav o.

m)    Det skal arbeides for å utvikle metodikk for sporing av enkeltindivid gjennom hele levendelagringsperioden ved individmerking. Ved merking skal fisken veies og lengdemåles, og veie/lengdedata føres i journalen. Når den merkede fisken, uansett årsak tas ut av mellomlagringen skal den veies og lengdemåles på nytt og måledata føres i journalen sammen med dato og årsak for uttak (død fisk, døende fisk, sykdom, slakt eller videresalg). Minst ett forskingsmiljø skal delta            og stå ansvarlig for kvaliteten på-, og dokumentasjon av data generert gjennom levendelagringsperioden.

n)      Den som har fått tillatelse til å mellomlagre villfanget torsk lenger enn 12 uker må akseptere og legge til rette for at forskningsinstitusjoner kan gjennomføre individbasert oppfølging av villfanget torsk for å øke kunnskapen om levendelagring av torsk

o)      Det utarbeides rapport til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved utgangen av hvert år.

p)      Dispensasjonen kan tilbakekalles dersom vilkårene ikke oppfylles.

Søknad kan sendes på epost til:

postmottak@fiskeridir.no 

eller i brev til:

Fiskeridirektoratet

boks 185, Sentrum

5804 Bergen

Søknadsfristen er 20. februar