Oppmuntrer til videre bruk av fangstdata

Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten. Som et ledd i Fiskeridirektoratets målsetting om å gjøre offentlige data mer tilgjengelige, har vi i vinter lagt ut fangstdata for 2000-2019.

– Mange har vist interesse for å bruke disse dataene, blant annet forskere, miljøinteressenter og annen offentlig forvaltning, sier Per Sandberg, som er direktør for statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Filene som er lagt ut inneholder fangstdata fra landings- og sluttseddelregisteret koblet med fartøyopplysninger fra Fiskeridirektoratets merkeregister.

Oppmuntre til utvikling og verdiskaping

Dataene er såkalte «åpne data», det vil si offentlige data som fritt kan brukes og videreformidles. Hensikten med åpne data er å oppmuntre til næringsutvikling og verdiskaping i samfunnet, ved at dataene kan benyttes til utvikling av nye tjenester og produkter. Åpne data skal også stimulere til effektivisering, innovasjon og bedre offentlige tjenester, samt bidra til et åpent og demokratisk samfunn, der grunnlaget for å ta beslutninger i offentlig sektor skal kunne etterprøves. Åpne data (Dfifi)

Prisinformasjon unntatt i ett år

– Det har vært vurdert om pris for fisken er å anse som en forretningshemmelighet. Selv om det kan argumenteres for at så ikke er tilfelle, har vi utfra en samlet vurdering besluttet å unnta prisinformasjon fra offentliggjøring av landings- og sluttsedler yngre enn ett år, forteller direktør Sandberg.

Oppfyller retningslinjene fra regjeringen

Antall henvendelser med ønske om tilgang til våre data øker. Vi har som målsetting at alle offentlige data vi bruker i arbeidet skal være tilgjengelige for allmennheten på en enkel måte, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å tilrettelegge dataene for publisering på fiskeridir.no. 

Slik vil vi oppfylle regjeringens retningslinjer om tilgjengeliggjøring av offentlige data, og vi mener at økt åpenhet bidrar til en enda mer treffsikker fiskeristatistikk i framtiden.

Oppdatert: 01.03.2019