Kvotefaktor og fartøykvoter i fangst av kongekrabbe i 2019

Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer til fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2019.

Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2018, med unntak av kaisalg. Det er  også tatt hensyn til dokumentert inntekt fra laksefiske.

Til sammen ble det fastsatt kvotefaktor for 693 fartøy, en betydelig økning i forhold til rulleringen i 2018. Inntektskravet for full kvote ble økt til 200 000 for 2019, og har bidratt til at antall fartøy med kvotefaktor 0,5 er økt betydelig. Samtidig er det likevel en liten økning i antall fartøy med full kvote.

Kvotefaktor og antall faktorer

Kvotefaktor

Antall faktorer 2018

Antall faktorer 2019

0,1

72

64

0,25

23

11

0,5

31

79

1

520

539

Totalt

646

693

Kvotefaktorene legges inn i registrene forløpende, men det vil ta ett døgn før de riktige opplysningene er oppdatert på nettsidene. Det vil også bli sendt ut enkeltvedtak til de enkelte fartøy.

Se vedlegg for oversikt over kvotefaktor til de enkelte fartøy.

Fangst av kongekrabbe i 2018 - overføringer mellom kvoteår

Fiskeridirektoratet viser til bestemmelsen om kvotefleksibilitet på totalkvoten for kongekrabbe.  

Etter overføring av 130 tonn hannkrabber fra 2017 til 2018 utgjør den disponible kvoten på hannkrabber 1 880 tonn i 2018.

Det er landet 1 989 tonn hannkrabbe i 2018 per 11. januar 2019, det vil si at kvoten er overfisket med 109 tonn. I henhold til kvotefleksibilitetsordningen trekkes overfisket fra totalkvoten i 2019.

Fangst, kvoter og restkvoter av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2018

 

 Kvote

(tonn)

Fangst

 (tonn)

Restkvote

(tonn)

Utnyttelse

(prosent)

Hannkrabber

1 687*

1 795

-108

-106 %

Skadede hannkrabber

175

182

-7

104 %

Forskningskvote

1

1

0

100 %

Fritidsfangst

1

1

0

100 %

Turistfangst

16

10

6

63 %

Total hann-krabber

1 880*

1 989

-109

106 %

Hunnkrabber

100

128

-28

128 %

Kilde: Statistikk fra Norges Råfisklag per 11. januar 2019. Det legges til grunn at hele avsetningen til fritidsfangst og forskningsfangst utnyttes.

*Inklusive 130 tonn kongekrabbe som er overført fra 2017 i henhold til kvotefleksibilitetsordningen.

Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Endelige fartøykvoter i 2019

Fra årets begynnelse ble kun 90 % av totalkvoten utdelt for å ta høyde for kvotefleksibilitetsordningen og tildeling av kvotefaktorer. Endelige fartøykvoter fastsettes til 1,94 tonn kongekrabbe (kvotefaktor 1).  

Kvotefaktor og fartøykvoter

Kvotefaktor

Fartøykvoter

0,1

0,19

0,25

0,49

0,5

0,97

1

1,94

Oppdatert: 11.01.2019