Påbyr bruk av sorteringsrist i Nordsjøen

Påbudet om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Skagerrak vil også bli gjort gjeldende i rekefisket i Nordsjøen utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen fra 1. januar 2015.

Under forhandlingene med EU for 2014 informerte den norske delegasjonen EU-delegasjonen om at Norge ville innføre krav om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Norges økonomiske sone i Nordsjøen, og at dette ville bli gjort gjeldende fra årsskiftet 2014/2015.

Norge har satt problemstillingen med utkast høyt på sakskartet, fordi utkast av fisk og skalldyr er å regne som en sløsing med ressursene.

Over flere år har Norge påpekt at utkast ved fiske i EU-farvann på våre felles ressurser har ført til en negativ utvikling av fiskebestandene. Spesielt gjelder dette for bunnfiskbestandene i Nordsjøen, og i særdeleshet for nordsjøtorsk.

Viktig redskap
Bruk av sorteringsrist er et viktig redskap i denne sammenheng. Norge har innført påbud om bruk av sorteringsrist i Skagerrak, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Danmark og Sverige har innført tilsvarende regler i sitt rekefiske.

Forsøk og undersøkelser har vist at bruk av sorteringsrist vil være et utkastreduserende tiltak med tanke på yngel- og småfiskbeskyttelse.

Fiskeridirektoratet har derfor foretatt en endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen («Utøvelsesforskriften») § 12 annet ledd, som innebærer at påbudet om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Skagerrak også vil bli gjort gjeldende i rekefisket i Nordsjøen utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen fra 1. januar 2015.

I tilknytning til dette vil det bli foretatt en endring i § 1 (virkeområde) og § 5 tredje ledd (fiskeutslipp) i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål, slik at regelverket i Nordsjøen og Skagerrak harmoniseres.

Henvendelser:
Snorri Palmason / Andreas Haugstvedt

Oppdatert: 20.10.2014