Justering av kystflåtens fiske etter torsk, hyse og sei

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele ubenyttede tredjelandskvoter og andre restkvoter til kystfiskeflåten for å bidra til å forsyne landindustrien med ferskt råstoff i tiden fremover.

Fiskeridirektoratet har gjennomgått status i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N pr. uke 41 i 2014.

Fiskeridirektøren har i samråd med fiskerinæringen besluttet å øke tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 50 prosent på ukebasis fra og med mandag 20. oktober.

Kvoterammen er økt for lukket kystgruppe i fisket etter hyse og sei, men Fiskeridirektøren ser ikke grunnlag for å endre gjeldende regulering.

Fiskeridirektøren styrer mot målsettingen om å holde fisket innenfor de fastsatte totalkvotene, og det kan derfor bli aktuelt å stoppe kystfiskeflåtens fiske etter torsk, hyse og sei.

Fisket vil da fortsette innenfor garanterte kvoter og kystfiskekvoten ut året der det er aktuelt.

Oppdatert: 21.10.2014