Veileder for levendelagring i inntil 12 uker

Veilederen gjelder for de som levendelagrer torsk i inntil 12 uker, og er utarbeidet av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i fellesskap. Veilederen beskriver regelverket generelt og forhold hvor aktører i 2019 ikke etterlevde regelverket, eller der etterlevelse ikke var dokumentert. Et viktig mål med veilederen er å sikre etterlevelse, likebehandling og like konkurransevilkår i næringen.

 

Regelverket er fastsatt med bakgrunn i dyrevelferd, mattrygghet, smittehensyn og for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket. For henvisning til regelverk, se over.

1. Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved gjennomføring av kontroll og tilsyn, jf. havressursloven §§ 45 og 46, matloven §§ 13 og 14 og dyrevelferdsloven §§ 18 og 19

2. Anleggsstruktur og kapasitet

Fangster fra forskjellige fartøy skal ikke blandes i samme merd før fisken er veid og sluttseddel er skrevet. Kjøper må med andre ord formelt ha overtatt fangsten før fisk fra ulike fartøy kan blandes, (jf. landingsforskriften § 17 første ledd).

Hver merd skal merkes tydelig med fartøyets navn, kallesignal og fiskerimerke (jf. landingsforskriften § 17 andre ledd). Merkingen skal være så tydelig at merdene kan identifiseres fra fartøy på forsvarlig avstand fra merdanlegget.

Med hjemmel i havresursloven § 46 tredje ledd, vil Fiskeridirektoratet innhente oversikt fra hvert levendelagringsanlegg som beskriver følgende:

 1. levendelagringsanleggets registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 2. navn og telefonnummer til daglig leder eller ansvarshavende på levendelagringsanlegget
 3. plassering av antall bur/ringer, volum og bunnareal på bur/ringer og dybde på bur/ringer for restitusjons/akklimatiserings- og lagringsanlegg,
 4. hvor fisk er plassert fra de enkelte fartøyer som benytter de ulike bur/ringer,
 5. rutiner ved flytting av fisk mellom bur, ringer og eventuelt flytting av fisk til andre lokaliteter, og
 6. hvordan det holdes kontroll med antall fisk pr. båt, både inn i anlegget og ut av anlegget.

Oversikten sendes til postmottak@fiskeridir.no innen 1. april 2020.

3. Sikre at enkeltfisk ikke lagres lenger enn 12 uker

Det tillates ikke at enkeltindivid lagres lenger enn 12 uker. Brudd på lagringstiden vil bli håndhevet av kontroll- og tilsynsmyndighetene.

Ved anlegg som er i bruk lenger enn 12 uker må det etableres et system for å periodisere levendelagringen av enkeltfangster som sikrer at enkeltfisker ikke står i merd lenger enn 12 uker.

Før fangster fra ulike fartøy kan blandes må fangstene overtas av kjøper og føres på sluttseddel.

4. Journalføring

Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder, jf. landingsforskriften § 16. Levendelagringsanlegg er et mottaker av fisk.

I journalen skal det umiddelbart føres inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, kvantum og leveringsmåte, fartøyets navn, fiskerimerke og seddelnummer. Videre skal mottaker og transportør identifiseres med foretakets navn ved uttak. Transportmiddel skal også føres. For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

Journalkravet gjelder uansett levendelagringstid og omfatter alle arter som lagres i anlegget.

Etter landingsforskriften § 16 skal følgende informasjon føres i levendelagringsanleggets journal, jf. også Fiskeridirektoratets nettsider om krav til føring av journal: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Rapportering-ved-landing/Journalkravet-i-landingsforskriften

 1. levendelagringsanleggets registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 2. dato,
 3. art og produkttilstand ved mottak,
 4. fartøyets navn og  fiskerimerke,
 5. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis)  fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer. Det må oppgis hvordan kvantum, størrelsessammensetning og antall fisk fastsettes.
 6. flytting av fisk (antall) mellom merder (merdnummer), eller lokaliteter (posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens registreringsnummer),
 7. uttak av levende fisk (antall og kg) til konsum (per merd),
 8. uttak av røktet fisk (antall og kg) til konsum (per merd),
 9. uttak av røktet fisk (antall og kg) til biprodukt (per merd),
 10. mottaker (ved uttransport),
 11. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 12. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),

Det presiseres at så lenge fisken ikke er omsatt og sluttseddelført skal fangster fra de ulik fartøyene holdes adskilt, og antall fisk inn og ut av anlegget skal journalføres per fartøy. Dette gjelder helt til anlegget er tømt for fisk. Dette gjelder både dødfisk, fisk til slakting og kjøp av levende fisk for videre lagring (jf. landingsforskriften § 17 første ledd).

5. Rutinebeskrivelser, instrukser og kontrakter

Det presiseres at dyreholder og eier til enhver tid er ansvarlig for fiskevelferd og rett ressursregistrering gjennom levendelagringsperioden.

På bakgrunn av kravene i utøvelsesforskriften §§ 94 og 95 anbefales det å utarbeide rutinebeskrivelser/instrukser som omfatter:

 1. røktingsrutiner for håndtering og ressursregistrering av fisk. Denne skal beskrive hvem som røkter, håndtering av alt uttak av fisk, rutiner for seddelføring (se avsnitt 11) og rutiner for dokumentering i journal,
 2. hvordan bedriften har kontroll med hvor lenge fisken har vært lagret i anlegget,
 3. fôring av fisk, inkludert oversikt over mengde fôr og fôrfrekvens,
 4. instruks for gjennomføring av snittvektmålinger for å sikre at det blir tatt snittvekt på et representativt utvalg av stående biomasse,
 5. kjøp av levende fisk og flytting av fisk til andre lokaliteter og
 6. helsekontroll

Norges Råfisklag krever at alle ansvarsforhold formaliseres (jf rundskriv 04/2020) i avtale mellom fartøy som lander levende fisk, firma som lagrer den levende fisken, og kjøper(e). Avtalen skal avklare ansvarsforhold og hvem som til enhver tid står ansvarlig for å følge opp regelverk og dispensasjonsvilkår.

Det anbefales å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle av utbrudd av sykdom og massedød av fisk i anlegg.

6. Bruk av føringsfartøy

Dersom fisken omsettes ved opptak fra merd og det skrives sluttseddel, krever dette at kjøper har fått dispensasjon fra veieplikten.

Fiske- og fangstfartøy som benyttes for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegget skal rapportere sin aktivitet i henhold til forskrift 21. desember 2009 nr 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS forskriften). Fiske- og fangstfartøy under 15 meter skal sende TRA melding, mens fartøy over 15 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og IV i ERS forskriften. Rapporteringsplikten gjelder all fisk, både røktet/selvdød fisk og fisk for konsum rapporteres.

Dersom det benyttes fartøy uten ERS for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg må det søkes om dispensasjon fra ERS-forskriften. Dispensasjonssøknaden skal inneholde:

 1. navn adresse og e-postadresse til den som søker,
 2. hva søkes det om (f.eks. transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg med fartøy uten installert elektronisk rapporteringssystem),
 3. avstand og tid fisken skal transporteres,
 4. fiskens tilstand under transport (levende og/eller død),
 5. merdanleggets registreringsnummer hos Norges Råfisklag,
 6. navn og organisasjonsnummer/virksomhetsnummer på mottaker(e),
 7. transportør (foretakets navn og organisasjonsnummer),
 8. transportmiddel (størrelse på fartøyet, registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon).

Søknaden merkes med Sak 20/3687 og sendes til postmottak@fiskeridir.no 

Dersom fisk tilhørende ulike fartøy blir transportert fra merd til mottaksanlegget på samme fartøy, så gjelder adskillelseskravet også under transport. Fisk fra ulike fartøy må holdes adskilt om bord i båten, og frem til den er veid og registrert på sluttseddel.

7. Meldinger til fiskeridirektoratet, mattilsynet m.fl.

a)      ved flytting av fisk som ikke er omsatt skal Norges Råfisklag varsles før flytting finner sted (salg@rafisklaget.no).

b)      oppstart av fôring rapporteres til Mattilsynet (posttmottak@mattilsynet.no) og fylkesmannen (utøvelsesforskriften § 95 andre ledd, se avsnitt 10.1)

c)      ved rømming skal det straks sendes skriftlig melding til Fiskeridirektoratets regionkontor (postmottak@fiskeridir.no) og til Norges Råfisklag.

d)      når anlegg for mellomlagring eller akvakultur (FBA) er tømt for fisk eller er tømt for et enkelt fartøy skal Norges Råfisklag varsles (salg@rafisklaget.no )

Vær oppmerksom på at dersom det er gitt dispensasjoner i forbindelse med veiing eller transport av fisk kan en være pålagt vilkår om ytterlige meldinger til forvaltningen.

8. Krav til dyrevelferd, mattrygghet og smitte

Fisk skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Dyrevelferdsloven er tydelig på, at dyreholdere skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

 • fôr er av god kvalitet, dekker dyrenes behov for næring og fremmer god helse og velferd
 • dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig.

8.1 Spesielt om fôring

Fisk skal tilbys fôr etter maksimum fire uker i restitusjon. Det anbefales at fisken skal fôres minst hver tredje dag. Fôrmengde må tilpasses biomassen i merden, jf. utøvelsesforskriften § 95».

Mattilsynet avdekket ved tilsyn at fôringen på flere lokaliteter var betydelig mindre enn anbefalt. NOFIMA melder etter sin prøvetaking av fisk fra levendelagringsanlegg i 2019 at minst 1/3 av fisken i alle anleggene det var tatt prøver fra, uansett fôrtype, var underernært.

På bakgrunn av dette oppfordres det på det sterkeste at det foretas god sortering av fisk før fôringen starter opp. Mattilsynet vil sette krav om at all fisk får tilgang til nok mat. Etter 7 uker i levendelagring tilsvarer dette en utfôringsprosent på 4,8 % av biomassen per uke ved bruk av frossen sild eller liknende.

Videre er det krav om at oppstart av fôring innrapporteres til Mattilsynet og fylkesmannen (utøvelsesforskriften § 95 andre ledd),

8.2 Spesielt om bruk av langkrok

Bruk av langkrok på levende fisk i levendelagring er ikke tillatt.

8.3 Krav til smittespredning

Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg (utøvelsesforskriften § 93, første ledd).

Mattilsynet skal varsles ved tilfeller med uavklart økt dødelighet og mistanke om smittsom sykdom. Det er viktig at helsekontroll gjennomføres i henhold til forskriftskrav, jf. utøvelsesforskriften § 96. Se også avsnitt 11.

8.4 Krav til trygg mat

Etter gjennomgang av journaler fra levendelagring i 2019 ser det ut til at selvdød fisk er levert til konsum senere enn 48 timer etter landing. Dette er brudd på Matloven § 16 og biproduktregelverket.

Det presiseres at selvdød fisk fra en gitt merd ikke kan leveres til konsum senere enn 48 timer fra den første fangsten av levende fisk ble landet i merden. Dersom merden fylles på med flere fangster etter dette, kan selvdød fisk ikke nyttes til konsum senere enn 48 timer fra første landing.

Skal selvdød fisk kunne leveres fra merd til konsum må anlegget dermed ha et system som sikrer at fisken ikke har blitt lagret lenger enn 48 timer i merden regnet fra første landing.

9. Veieplikt

Merk at landingsforskriften § 5 fra og med 1. mars 2020 er endret. All fisk skal veies på art fortløpende ved landing. Dersom vekten av levende fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på godkjent veiesystem, må det søkes om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet, jf. landingsforskriften § 5, femte ledd der det står at Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

I dispensasjonssøknaden opplyses det om:

 1. Navn, adresse og e-postadresse på den som søker
 2. fartøyets navn og  fiskerimerke
 3. hva søkes det om (f.eks. søknad om dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5, første ledd)
 4. årsak til søknaden (f.eks. landing av fisk til levendelagring uten mulighet for å veie fisk på godkjent veiesystem)
 5. beskrivelse av metode for å fastsette kvantum (f.eks. antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten av et representativt utvalg fisk)
 6. navn på mottaker(e),
 7. merdanleggets/-anleggenes registreringsnummer hos Norges Råfisklag

Søknad om dispensasjon sendes til postmottak@fiskeridir.no 

Veileder for fastsetting av kvantum levende fisk til merd ved landing til merd

Fiskeridirektoratet ønsker i fremtiden å benytte disse dispensasjonene til å gi næringen anledning til å utvikle egnede målesystemer for veiing av levende fisk. Det må derfor forventes at fremtidige dispensasjoner vil knyttes opp mot planer for fremdrift og anskaffelse av egnede målesystemer tilpasset håndtering av levende fisk.

10. Landing, omsetning og føring av sedler

Under levendelagringssesongen 2019 har det vært en del feilføring av sedler og mangler i seddelopplysningene. En viser til landingsforskriften og Norges Råfisklag, rundskriv 4/2020 om levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring.

Følgende presiseres:

 1. sluttseddel skal påføres referanse til landingsseddel (tilhørende landingsseddelnummer) se landingsforskriften § 8 femte ledd,
 2. ved landing av levende fisk skal det i tillegg til vekt oppgis antall individ. Og ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved omsetning er død, jf. endring i landingsforskriften § 11 første ledd med ikrafttredelse 1. mars 2020,
 3. uttak av all fisk, også utrøktet død og døende fisk skal registreres på seddel,
 4. død eller døende fisk skal leveres til godkjent kjøper og føres på sluttseddel med referanse til landingsseddel
 5. fisk som ikke kan anvendes til konsum skal registreres på seddel med anvendelse «dyrefôr»,
 6. fisken skal holdes adskilt på konsumprodukt og biprodukt ved ilandføring og seddelføring,
 7. seddelføring skal skje «umiddelbart etter landing er fullført», jf. landingsforskriften § 8. Mottaker må derfor etablere et system som sikrer at all fisk, også død- og døende fisk, veies og seddelføres umiddelbart etter landing til mottaker,
 8. torsk kan holdes i mellomlagringsmerd i inntil 12 uker før den må omsettes og slaktes eller overføres til akvakulturanlegg (FBA) jf. rundskriv 04/2020 fra Norges Råfisklag.
 9. ved omsetning til videre lagring av levende fisk skal det skrives sluttseddel. Dersom fisken ikke kan veies på godkjent vekt må det søkes om dispensasjon fra veieplikten. Se landingsforskriften § 5 første ledd, jf. § 5 femte ledd og avsnitt 11 over.

11. Ved omsetning av levende fisk til mellomlagring og til FBA-anlegg (anlegg med fangstbasert akvakulturtillatelse)

Det skal gjennomføres helsekontroll av fisken før overføring til FBA-anlegg, jf. utøvelsesforskriften § 96 andre ledd.

Ved flytting av fisk mellom lokaliteter skal det meldes fra til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no) og Fiskeridirektoratet (postmottak@fiskeridir.no).

All fisk skal veies fortløpende ved landing, se avsnitt 8 over.

12. Helsekontroll og varsling

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3,
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden,
 2. anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned,
 3. anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.

13. Ansvarlighet og håndhevelse

Dyreholder og eier av fisken er til enhver tid ansvarlig for at regelverk vedrørende ressursregistrering ved landing, fiskevelferd, restitusjon, mellomlagring og ressursregistrering ved omsetning blir etterlevd. Kjøper er ansvarlig for rett resursregistrering ved omsetning.

Som nevnt over skal det skrives kontrakt mellom eier av fisken, eier av levendelagringsanlegg og kjøper om ansvarfordelingen.

Oppdatert: 06.04.2020