Du er her:

Reguleringsmøtet

Hvor mye torsk skal en sjark kunne fiske i Lofoten? Skal en tråler kunne fiske mer makrell enn årskvoten tilsier, mot å bli belastet tilsvarende på neste års kvote? Hvordan skal seikvotene fordeles mellom fartøy som fisker med not og fartøy som fisker med garn? Slike og mange andre spørsmål legges fram for diskusjon på reguleringsmøtene.

Skreifiske. Foto © Sjømatrådet

Hvert år fastsettes en rekke forskrifter som regulerer ulike fiskerier. Som andre forskrifter skal disse utredes og være gjenstand for høring. Det som er litt spesielt, er at de fleste reguleringene høres i et eget møte – «reguleringsmøte» – mellom forvaltning, næring og øvrige interesseorganisasjoner. Ordningen bidrar til at reguleringene kan forberedes på en effektiv måte over et relativt kort tidsrom.

To reguleringsmøter hvert år

Fiskeridirektoratet inviterer vanligvis deltakerne til reguleringsmøte to ganger i året, det første på forsommeren og det andre i månedsskiftet oktober-november. Forslag til neste års reguleringer behandles vanligvis i høstmøtet, mens møtet på forsommeren i større grad omhandler behov for justere inneværende års reguleringer.

Det er fiskeridirektøren som leder møtene, og hvert år legger Fiskeridirektoratet ned et stort arbeid i å forberede sakene.

Godt forberedte reguleringer

Før møtet legger direktoratet fram skriftlige forslag til de forskjellige reguleringene, samtidig som det gis en beskrivelse av hvordan fisket har vært. Flere av de representerte organisasjonene gir også skriftlige innspill i forkant av møtet. Sakene drøftes så muntlig i selve møtet.

Etter at møtet er gjennomført, sender Fiskeridirektoratet endelig forslag til departementet, som så fastsetter forskriften, med mindre dette er delegert til Fiskeridirektoratet. De fleste reguleringene fastsettes for ett år om gangen.