Nye retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Turistbedrifter i Øst-Finnmark får også i år anledning til å fangste kongekrabbe etter om lag same lest som før. Men Fiskeridirektoratet har endret noe av retningslinjene for å kunne ta del i denne ordningen.

De viktigste endringene er at bedrifter som ønsker å tilby fangst av kongekrabbe som en del av opplevelsen nå kan bruke åtte teiner totalt mot tidligere fire per fartøy. Samtidig blir turistbedriftene pålagt hyppigere rapportering som skal skje via tekstmeldinger (SMS) til Fiskeridirektoratet region Nord. Rapportering skal nå skje etter hver tur.

Fiskeridirektoratet har også vedtatt å endre kravet om én kongekrabbe delt på fire deltakende turister. Dette har vist seg vanskelig å etterleve og det settes nå i stedet en grense på 500 krabbe per måned, så lenge dette ikke overstiger det totale volumet som er avsatt til turistfiske hvert år.

Fiskeridirektoratet minner om at næringsaktørene plikter å sette seg inn i den aktuelle forskriften om fangst av kongekrabbe.

De andre retningslinjene er stort sett uendret.

Oppdatert: 05.04.2019