Naturreservat

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Formålet ved naturreservat er å sikre områder med urørt eller tilnærmet urørt natur eller områder av en spesiell naturtype, som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk verdi, eller som skiller seg ut ved sin egenart.

Verneformålet er å ivareta helhetlige økosystem som for eksempel skog, myr, sjøfugl, kvartærgeologi eller lignende.

Naturreservat i kystsonen opprettes for å sikre i hovedsak urørte, helhetlige naturområder på land og i sjø. Naturreservat i sjø kan være aktuelt der det primære er å sikre marine verdier, eller for å sikre sjøområder som har nær økologisk tilknytning til naturverdier på land.

I naturreservat er det strenge restriksjoner for bruk som påvirker naturverdier og naturlandskapet i kortere eller lengre perioder. Motorisert ferdsel er forbudt både på land og i vann, og i for eksempel sjøfuglreservater er det forbud mot ferdsel i hekketiden.

Naturreservater vil i de fleste tilfellene ikke være til hinder for utøvelse av fiske. I noen områder kan garnbruk være et problem, og det kan være aktuelt å vurdere restriksjoner. Taretråling vil i utgangspunktet ikke være lov. Fiskeridirektoratet kan gi særlig tillatelse til taretråling, dersom høstingsgraden er liten eller taren er mindre viktig for verneformålet. Dersom vernet er knyttet hovedsakelig til zoologiske eller botaniske verdier som ikke har en nær økologisk sammenheng med tareskogen, vil taretråling være lov.

Etablering av de fleste typer oppdrettsanlegg vil være i strid med verneformålet.

Oppdatert: 31.03.2015