Marine nasjonalparker

Nasjonalparkene skal sikre større urørte eller i det vesentlige urørte, egenartete eller vakre naturområder mot inngrep.

I nasjonalparker er naturmiljøet og landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne vernet mot utbygging, anlegg, lokal forurensning og andre inngrep. Motorferdsel er forbudt.

For de områdene som omfatter sjøareal, vil vernet bare gjelde vannoverflaten og ikke vern av naturverdier under vann.

Nasjonalparker vil normalt ikke være til hinder for utøvelse av fiske. Taretråling vil normalt heller ikke være i strid med verneformålet.

Etablering av oppdrettsanlegg med fast bygningsmasse vil være i strid med verneformålet, og det vil ikke bli opprettet nasjonalpark på sjøareal som er av verdi for etablert oppdrettsvirksomhet.

Havbruksvirksomhet uten fast bygningsmasse, uten forurensningskonsekvenser og uten synlige anlegg over sjøoverflaten, for eksempel skjelloppdrett, vil sjelden være i strid med verneformålet.

Oppdatert: 30.03.2017